НАРЕДБА № Iз-41 от 12.01.2009 г. за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и реда за информиране между Министерството на вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и Гаранционния фонд

Издадена от министъра на вътрешните работи и председателя на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 8 от 30.01.2009 г., в сила от 30.01.2009 г., доп., бр. 94 от 30.11.2010 г., изм. и доп., бр. 19 от 28.02.2017 г.

НАРЕДБА № 51 от 28.04.2016 г. за собствените средства и за изискванията за платежоспособност на застрахователите, презастрахователите и групите застрахователи и презастрахователи

Обн. - ДВ, бр. 38 от 20.05.2016 г., в сила от 20.05.2016 г.; изм., бр. 6 от 19.01.2017 г., в сила от 19.01.2017 г.
Приета с Решение № 158-Н от 28.04.2016 г. на Комисията за финансов надзор
Издадена от председателя на КФН

НАРЕДБА № 54 от 30.12.2016 г. за регистрите на Гаранционния фонд за обмена и защитата на информацията и за издаването и отчитането на задължителните застраховки по чл. 461, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането

Обн. - ДВ, бр. 7 от 20.01.2017 г., в сила от 20.01.2017 г. Издадена от председателя на КФН, министъра на вътрешните работи и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд

Издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 2 от 04.01.2019 г.

НАРЕДБА № 49 от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане по застраховки "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Злополука" на пътниците в средствата за обществен превоз (Загл. изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г.)

Приета с Решение № 149-Н от 16.10.2014 г. на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 90 от 31.10.2014 г.,
доп., бр. 95 от 8.12.2015 г., изм. и доп., бр. 33 от 25.04.2017 г.