ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ

Приет с ПМС № 236 от 21.10.1998 г. Обн. ДВ. бр.125 от 28 Октомври 1998г., изм. ДВ. бр.17 от 23 Февруари
2001г., изм. ДВ. бр.9 от25 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.58 от27 Юни 2003г., изм.
ДВ. бр.78 от30 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.3 от12 Януари 2007г.,изм. ДВ.
бр.93 от 24 Ноември 2009г.