Какво представлява застраховането?

В основата на застраховането е т.нар. „прехвърляне“  или „споделяне“ на риска. Какво означава това? Когато сключвате застраховка, вие плащате определена сума (премия), а в случай на неблагоприятно събитие, застрахователят ви изплаща обезщетение, т.е. покрива изцяло или частично загубите ви. С други думи, вие „прехвърляте“ риска от това събитие на застрахователя.

Застрахователят предварително събира  вноски (наричани премии) от много лица, изложени на еднотипен риск, за да може впоследствие да се покрият загубите на малкото от тях, при които рискът се е реализирал чрез настъпването на застрахователно събитие. Колкото повече са застрахованите срещу един и същи риск за едно и също време, толкова и вероятността да се реализира този риск за всички застраховани едновременно е по-малък (и съответно цената на застраховката става по-ниска).

„Застраховането” е процес, при който застрахователят се задължава срещу заплащане на определена цена (застрахователна премия) да поеме определен риск/рискове и при настъпване на застрахователно събитие застрахованият или трето ползващо се лице да получат право на застрахователно обезщетение.

При застраховането плащате малки вноски днес, за да предотвратите големи, понякога катастрофални, финансови загуби в бъдеще.

При застраховането трябва да имаме «финансова измеримост» на загубата, причинена от застрахователното събитие, т.е. загубата да може да бъде измерена финансово. Например, каква е   паричната стойност на изгубено имущество или друга имуществена вреда.

При животозастраховането нивото на финансова компенсация се договаря в началото на договора