THE HUMAN SAFETY NET: ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД

Като част от Стратегия 2021 на Група Generali, в която устойчивостта заема важно място, Дженерали Застраховане стартира инициативата – The Human Safety Net. Тя има за цел да подпомага деца и семейства в неравностойно положение. Движението е базирано на идеята, че хора помагат на хора и това може да доведе до устойчива промяна и да създаде позитивен ефект.

The Human Safety Net е вдъхновена от идеята за „верижна помощ“, създавайки положителни вибрации, водещи до промени, които да насърчат получилите помощ, един ден да помогнат на друг – нуждаещ се.

Наш партньор в инициативата е Фондация „За нашите деца“, която в рамките 27 години, в които съществува е помогнала на над 12 800 деца и семейства в риск. Съвместното ни сътрудничество има за цел да усили въздействието и да реализира амбициите на Фондацията в работата с деца в риск, деца без родителски грижи и деца със специални нужди в развитието.

Ние в Generali вярваме, че помощта в ранна детска възраст е от изключително значение и именно тя може да доведе до положителна промяна за цял живот. Искрено се надяваме всички български деца да имат равен шанс за развитие и качество на живот. Осигурявайки им заедно стабилен и спокоен живот, инвестираме в своето бъдеще и това на децата на България! 

Целта на The Human Safety Net  и Фондация „За Нашите Деца” е активна работа в подпомагането на деца и семейства в затруднено положение. Тази нелека задача, можем да постигнем заедно, чрез предоставянето на професионална помощ на най-уязвимите деца и чрез насърчаване  и изграждане на сигурни семейни  отношения. Силите на екипа са фокусирани върху подобряване на  качеството на живот  на най-малките, осигуряване на специализирана помощ на родителите на деца с трудности в развитието, приемни родители и интегриране на деца със специални нужди в нашето общество.

Задачите, които сме си поставили в нашия три-годишен план са изграждането на два центъра в София и Пловдив, в които експерти ще консултират, помагат, обучават и подкрепят семействата и техните деца по пътя към едно по-светло бъдеще. Липсата на достъп от страна на семейства в нужда до редица специалисти като социални асистенти, педагози, рехабилитатори, логопеди и медицински работници, също е приоритетна задача за нас и затова в тези центрове, ще се работи активно с родителите и децата, които се нуждаят от специални грижи, за да могат да водят пълноценен и достоен живот.

Основната цел, към която се стремим е да бъде осигурен сигурен дом и защитена семейна среда за всяко дете, както и помощ за всяко семейство в нужда, независимо дали е родно, приемно или осиновително.

 

Ето какво постигнахме през 2020!

•             През първите шест месеца на 2020 г. чрез Инициативата The Human Safety Net, заедно с Фондация „За Нашите Деца” подкрепихме 37 семейства и техните деца.

•             Подпомогнахме и консултирахме 25 приемни семейства към Центъра по приемна грижа  на Фондация "За Нашите Деца"

•             През първите шест месеца на 2020 г., 27 деца намериха грижа и подкрепа в 25 приемни семейства

•             От началото на 2020 г. бяха подготвени 53 кандидат-осиновителни семейства. Те продължават да бъдат подкрепяни от нас, дори и в първите месеци след влизането на детето в живота им.

•             От началото на 2020 г. подкрепихме 70 деца, с трудности в развитието по програмата за Ранно детско развитие на Фондация "За Нашите Деца"

•             Подпомогнахме отварянето на новия Детски Дневен център за деца и/или младежи с увреждания „Развитие“ на Фондация „За Нашите Деца” чрез дарения и доброволчески труд от страна на служители на Дженерали Застраховане

 

Вижте повече в прикачения файл!