Общо събрание на Асоциацията на българските застрахователи ще се проведе на 19 юни 2019 г.

Редовното годишно общо събрание на членовете на Асоциацията на българските застрахователи   ще се проведе на 19 юни 2019 г.  от 10.00 ч.  в гр. София, хотел "Арена ди Сердика" при следния дневен ред:

1. Приемане на асоцииран член на Сдружението;

2. Отчет за дейността на Управителния съвет на Сдружението за 2018 г.;

3. Доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Сдружението за 2018 г.;

4. Одобряване на Годишния финансов отчет на Сдружението за 2018 г.;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на Сдружението за дейността им през 2018 г.;

6. Приемане на основни насоки, годишна програма за дейността и бюджет на Сдружението;

7. Промени в Управителния съвет на Сдружението;

8. Избор на Председател на Управителния съвет на Сдружението;

9. Избор на регистриран одитор на Сдружението за 2019 г.;

10. Приемане на нови членове на Сдружението;

11. Разни.