НАРЕДБА № Iз-41 от 12.01.2009 г. за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и реда за информиране между Министерството на вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и Гаранционния фонд

Издадена от министъра на вътрешните работи и председателя на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 8 от 30.01.2009 г., в сила от 30.01.2009 г., доп., бр. 94 от 30.11.2010 г., изм. и доп., бр. 19 от 28.02.2017 г.

НАРЕДБА № 51 от 28.04.2016 г. за собствените средства и за изискванията за платежоспособност на застрахователите, презастрахователите и групите застрахователи и презастрахователи

Обн. - ДВ, бр. 38 от 20.05.2016 г., в сила от 20.05.2016 г.; изм., бр. 6 от 19.01.2017 г., в сила от 19.01.2017 г.
Приета с Решение № 158-Н от 28.04.2016 г. на Комисията за финансов надзор
Издадена от председателя на КФН

НАРЕДБА № 54 от 30.12.2016 г. за регистрите на Гаранционния фонд за обмена и защитата на информацията и за издаването и отчитането на задължителните застраховки по чл. 461, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането

Обн. - ДВ, бр. 7 от 20.01.2017 г., в сила от 20.01.2017 г. Издадена от председателя на КФН, министъра на вътрешните работи и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд

Издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 2 от 04.01.2019 г.

НАРЕДБА № 31 от 02.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България,за формата на актюерската заверка, формата исъдържанието

(Загл. изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 09.09.2013 г.; изм., бр. 83 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) Обн. - ДВ, бр. 71 от 01.09.2006 г.; изм. и доп., бр. 51 от 03.06.2008 г.; изм. и доп., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 09.09.2013 г.; изм. и доп., бр. 54 от 01.07.2014 г.; изм., бр. 38 от 20.05.2016 г., в сила от 20.05.2016 г.; изм., бр. 6 от 19.01.2017 г., в сила от 19.01.2017 г.; изм. и доп., бр. 83 от 09.10.2018 г., в сила от 09.10.2018 г. Издадена от председател на Комисията за финансов надзор

НАРЕДБА № 66 от 16.05.2019 г. относно допълнителните изисквания във връзка с класифицирането наинвестиционни застрахователни продукти катонесложни по смисъла на чл. 342, ал. 5 от Кодекса за застраховането

Обн. - ДВ, бр. 42 от 28.05.2019 г. Приета с Решение № 689-Н от 16.05.2019 г. на Комисията за финансов надзор

НАРЕДБА № 49 от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане по застраховки "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Злополука" на пътниците в средствата за обществен превоз (Загл. изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г.)

Приета с Решение № 149-Н от 16.10.2014 г. на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 90 от 31.10.2014 г.,
доп., бр. 95 от 8.12.2015 г., изм. и доп., бр. 33 от 25.04.2017 г.