НАСОКИ

 

Насоките представляват ненормативен акт (soft law), чието правно основание се съдържа в член 16 от устройствения регламент на Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA). В съответствие с параграф 3 от този член, компетентните органи и участниците на финансовите пазари следва да полагат всички усилия за прилагане на насоките, приети от EIOPA. Компетентните органи следва да ги спазват чрез включването им в надзорните си практики, включително когато конкретни насоки са насочени предимно към участниците на финансовите пазари. Насоките доразвиват основни норми от законодателството на ЕС с цел хармоничното му прилагане във всички държави членки. След взимане на решение за тяхното прилагане от страна на КФН, те стават задължителни за пазарните участници в България.

Списък на всички насоки, издадени от EIOPA, включително и декларациите за спазването им от всички държави членки, можете да намерите на следния линк:

https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-guidelines