ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ

Приет с ПМС № 236 от 21.10.1998 г., обн., ДВ, бр. 125 от 28.10.1998 г., изм., бр. 17 от 23.02.2001 г., в сила от 23.02.2001 г., бр. 9 от 25.01.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. и доп., бр. 58 от 27.06.2003 г., изм., бр. 78 от 30.09.2005 г., в сила от 1.10.2005 г., изм. и доп., бр. 3 от 12.01.2007 г., в сила от 12.01.2007 г., изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г., бр. 40 от 2.06.2015 г.