КОДЕКС за застраховането

КОДЕКС за застраховането

Обн. - ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; доп., бр. 62 от 09.08.2016 г., в сила от 09.08.2016 г.; изм. и доп., бр. 95 от 29.11.2016 г.; доп., бр. 103 от 27.12.2016 г.; доп., бр. 8 от 24.01.2017 г.; доп., бр. 62 от 01.08.2017 г.; изм. и доп., бр. 63 от 04.08.2017 г., в сила от 04.08.2017 г.; изм. и доп., бр. 85 от 24.10.2017 г.; изм. и доп., бр. 92 от 17.11.2017 г.; изм. и доп., бр. 95 от 28.11.2017 г., в сила 01.01.2018 г.; изм., бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм., бр. 7 от 19.01.2018 г.; изм. и доп., бр. 15 от 16.02.2018 г., в сила от 16.02.2018 г.; изм., бр. 24 от 16.03.2018 г.; изм., бр. 27 от 27.03.2018 г.; доп., бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 01.01.2019 г. ; изм. и доп., бр. 101 от 07.12.2018 г., в сила от 07.12.2018 г.; изм. и доп., бр. 17 от 26.02.2019 г.; доп., бр. 42 от 28.05.2019 г., в сила от 28.05.2019 г.; изм., бр. 83 от 22.10.2019 г., в сила от 22.10.2019 г.

 

ЗАКОН за Комисията за финансов надзор

ЗАКОН за Комисията за финансов надзор Обн., ДВ, бр. 8 от 28.01.2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм., бр. 31 от 04.04.2003 г., изм. и доп., бр. 67 от 29.07.2003 г., изм., бр. 112 от 23.12.2003 г., изм. и доп., бр. 85 от 28.09.2004 г., бр. 39 от 10.05.2005 г., бр. 103 от 23.12.2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 01.01.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 56 от 11.07.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, бр. 59 от 21.07.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз; изм. и доп., бр. 84 от 17.10.2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм. и доп., бр. 52 от 29.06.2007 г., в сила от 01.11.2007 г.; изм. и доп., бр. 97 от 23.11.2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; доп., бр. 67 от 29.07.2008 г.; изм., бр. 24 от 31.03.2009 г., в сила от 31.03.2009 г.; доп., бр. 42 от 05.06.2009 г.; изм. и доп., бр. 43 от 08.06.2010 г.; изм., бр. 97 от 10.12.2010 г., в сила от 10.12.2010 г.; изм. и доп., бр. 77 от 04.10.2011 г.; изм. и доп., бр. 21 от 13.03.2012 г.; изм. и доп., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 01.07.2012 г.; изм., бр. 60 от 07.08.2012 г., в сила от 07.08.2012 г.; изм., бр. 102 от 21.12.2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм. и доп., бр. 103 от 28.12.2012 г.; изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм. и доп., бр. 109 от 20.12.2013 г., в сила от 20.12.2013 г.; изм. и доп., бр. 34 от 12.05.2015 г.; изм. и доп., бр. 62 от 14.08.2015 г., в сила от 14.08.2015 г.; изм. и доп., бр. 102 от 29.12.2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; изм. и доп., бр. 42 от 03.06.2016 г.; изм. и доп., бр. 76 от 30.09.2016 г., в сила от 30.09.2016 г. изм., бр. 57 от 14.07.2017 г. с Решение № 10 от 06.07.2017 г. на КС на РБ по к.д. № 10/ 2016 г.; изм., бр. 62 от 01.08.2017 г.; изм. и доп., бр. 92 от 17.11.2017 г.; изм. и доп., бр. 95 от 28.11.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм., бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм. и доп., бр. 7 от 19.01.2018 г.; изм. и доп., бр. 15 от 16.02.2018 г., в сила от 16.02.2018 г.; изм., бр. 24 от 16.03.2018 г.; изм. и доп., бр. 27 от 27.03.2018 г.; изм., бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.; изм. и доп., бр. 101 от 07.12.2018 г., в сила от 07.12.2018 г.; изм. и доп., бр. 12 от 08.02.2019 г.; изм., бр. 17 от 26.02.2019 г.; изм. и доп., бр. 42 от 28.05.2019 г., в сила от 28.05.2019 г.; изм. и доп., бр. 83 от 22.10.2019 г., в сила от 22.10.2019 г.; доп., бр. 94 от 29.11.2019 г.; изм. и доп., бр. 102 от 31.12.2019 г.

ЗАКОН за експортното застраховане

ЗАКОН за експортното застраховане Обн. - ДВ, бр. 61 от 29.05.1998 г.; изм. и доп., бр. 112 от 29.12.2001 г.; бр. 92 от 15.10.2004 г.; изм., бр. 103 от 23.12.2005 г.; в сила от 01.01.2006 г.; изм. и доп. бр. 41 от 22.05.2007 г.; изм., бр. 36 от 04.04.2008 г.; изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г.; изм., бр. 82 от 26.10.2012 г.; изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 14 от 20.02.2015 г.; изм., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г; изм. и доп., бр. 100 от 04.12.2018 г., в сила от 04.12.2018 г.

НАРЕДБА № 49 от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане по застраховки "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Злополука" на пътниците в средствата за обществен превоз (Загл. изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г.)

Приета с Решение № 149-Н от 16.10.2014 г. на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 90 от 31.10.2014 г.,
доп., бр. 95 от 8.12.2015 г., изм. и доп., бр. 33 от 25.04.2017 г.

НАРЕДБА № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд

Издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 2 от 04.01.2019 г.

НАРЕДБА № Iз-41 от 12.01.2009 г. за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и реда за информиране между Министерството на вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и Гаранционния фонд

Издадена от министъра на вътрешните работи и председателя на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 8 от 30.01.2009 г., в сила от 30.01.2009 г., доп., бр. 94 от 30.11.2010 г., изм. и доп., бр. 19 от 28.02.2017 г.

НАРЕДБА № 51 от 28.04.2016 г. за собствените средства и за изискванията за платежоспособност на застрахователите, презастрахователите и групите застрахователи и презастрахователи

Обн. - ДВ, бр. 38 от 20.05.2016 г., в сила от 20.05.2016 г.; изм., бр. 6 от 19.01.2017 г., в сила от 19.01.2017 г.
Приета с Решение № 158-Н от 28.04.2016 г. на Комисията за финансов надзор
Издадена от председателя на КФН

НАРЕДБА № 31 от 02.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България,за формата на актюерската заверка, формата исъдържанието

(Загл. изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 09.09.2013 г.; изм., бр. 83 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) Обн. - ДВ, бр. 71 от 01.09.2006 г.; изм. и доп., бр. 51 от 03.06.2008 г.; изм. и доп., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 09.09.2013 г.; изм. и доп., бр. 54 от 01.07.2014 г.; изм., бр. 38 от 20.05.2016 г., в сила от 20.05.2016 г.; изм., бр. 6 от 19.01.2017 г., в сила от 19.01.2017 г.; изм. и доп., бр. 83 от 09.10.2018 г., в сила от 09.10.2018 г. Издадена от председател на Комисията за финансов надзор

НАРЕДБА № 66 от 16.05.2019 г. относно допълнителните изисквания във връзка с класифицирането наинвестиционни застрахователни продукти катонесложни по смисъла на чл. 342, ал. 5 от Кодекса за застраховането

Обн. - ДВ, бр. 42 от 28.05.2019 г. Приета с Решение № 689-Н от 16.05.2019 г. на Комисията за финансов надзор

НАРЕДБА № 54 от 30.12.2016 г. за регистрите на Гаранционния фонд за обмена и защитата на информацията и за издаването и отчитането на задължителните застраховки по чл. 461, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането

Обн. - ДВ, бр. 7 от 20.01.2017 г., в сила от 20.01.2017 г. Издадена от председателя на КФН, министъра на вътрешните работи и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ

Приет с ПМС № 236 от 21.10.1998 г., обн., ДВ, бр. 125 от 28.10.1998 г., изм., бр. 17 от 23.02.2001 г., в сила от 23.02.2001 г., бр. 9 от 25.01.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. и доп., бр. 58 от 27.06.2003 г., изм., бр. 78 от 30.09.2005 г., в сила от 1.10.2005 г., изм. и доп., бр. 3 от 12.01.2007 г., в сила от 12.01.2007 г., изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г., бр. 40 от 2.06.2015 г.

ДИРЕКТИВА 2009/138/ЕО

на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II)

ДИРЕКТИВА 2009/103/ЕО

на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2450 НА КОМИСИЯТА

от 2 декември 2015 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на образците за предоставяне на информация на надзорните органи съгласно Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1976 НА КОМИСИЯТА

от 10 ноември 2016 година за определяне на техническата информация, необходима за изчисляването на техническите резерви и основните собствени средства за целите на отчитането, чиито референтни дати попадат в периода от 30 септември до 30 декември 2016 г., в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/498 НА КОМИСИЯТА

от 24 март 2015 година за определяне, в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на техническите стандарти за изпълнение във връзка с процедурите за одобряване от надзорния орган на използването на специфични за предприятието параметри

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/165 НА КОМИСИЯТА

от 5 февруари 2016 година за определяне на техническата информация, необходима за изчисляването на техническите резерви и основните собствени средства за целите на отчитането, чиито референтни дати попадат в периода 1 януари — 30 март 2016 г., в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (Платежоспособност II)

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2451 НА КОМИСИЯТА

от 2 декември 2015 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на образците и структурата на оповестяването на специфична информация от страна на надзорните органи в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/499 НА КОМИСИЯТА

от 24 март 2015 г. за определяне, в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на техническите стандарти за изпълнение във връзка с процедурите за одобряване от надзорния орган на използването на елементи на допълнителните собствени средства

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2452 НА КОМИСИЯТА

от 2 декември 2015 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на процедурите, форматите и образците за отчета за платежоспособността и финансовото състояние в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/309 НА КОМИСИЯТА

от 23 февруари 2017 г. за определяне на техническата информация, необходима за изчисляването, за целите на отчитането, на техническите резерви и основните собствени средства, при референтни дати от периода 31 декември 2016 г. — 30 март 2017 г., в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/500 НА КОМИСИЯТА

от 24 март 2015 г. за определяне, в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на техническите стандарти за изпълнение във връзка с приложимите процедури за одобряване от надзорния орган на заявлението за прилагане на изравнителна корекция

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1630 НА КОМИСИЯТА

от 9 септември 2016 г. за определяне, в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на техническите стандарти за изпълнение за процедурите за прилагане на преходната мярка за подмодула на риска, свързан с капиталови инструменти

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/812 НА КОМИСИЯТА

от 15 май 2017 г. за определяне на техническата информация, необходима за изчисляването на техническите резерви и основните собствени средства за целите на отчитането, чиито референтни дати попадат в периода 31 март — 29 юни 2017 г., в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2011 НА КОМИСИЯТА

от 11 ноември 2015 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на списъците на регионални правителства и местни органи, експозициите към които се разглеждат като експозиции към централни правителства, в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1800 НА КОМИСИЯТА

от 11 октомври 2016 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение относно разпределянето на кредитните оценки на агенциите за външна кредитна оценка по обективна скала на степените на кредитно качество в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1421 НА КОМИСИЯТА

от 2 август 2017 г. за определяне на техническата информация, необходима за изчисляването на техническите резерви и основните собствени средства за целите на докладването с референтни дати между 30 юни и 29 септември 2017 г., в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2012 НА КОМИСИЯТА

от 11 ноември 2015 година за определяне на техническите стандарти за изпълнение във връзка с процедурите за решение на надзорния орган за налагане, изчисляване и отмяна на изискване за добавен капитал в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2013 НА КОМИСИЯТА

от 11 ноември 2015 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на стандартните отклонения във връзка със системите за изравняване на здравнозастрахователния риск в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 22 ноември 2011 г. за прилагане на Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на проверките на застраховки „Гражданска отговорност“ във връзка с използването на моторни превозни средства

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2014 НА КОМИСИЯТА

от 11 ноември 2015 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение относно процедурите и образците за предоставяне на информация на органа за групов надзор и относно обмена на информация между надзорните органи в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/869 НА КОМИСИЯТА

от 27 май 2016 година за определяне на техническата информация, необходима за изчисляването на техническите резерви и основните собствени средства за целите на отчитането, чиито референтни дати попадат в периода 31 март—29 юни 2016 г., в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/461 НА КОМИСИЯТА

от 19 март 2015 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на процеса на постигане на съвместно решение относно заявлението за използване на вътрешен модел на групата в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2016 НА КОМИСИЯТА

от 11 ноември 2015 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на капиталовия индекс за симетричната корекция на стандартната капиталова такса върху ценните книжа в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/462 НА КОМИСИЯТА

от 19 март 2015 г. за установяване на технически стандарти за изпълнение по отношение на процедурите за одобрение от надзорните органи за учредяването на схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск и по отношение на процедурите за сътрудничество и обмен на информация между надзорните органи във връзка с такива схеми със специална цел, както и за определяне на форматите и образците за информацията, която трябва да бъде отчитана от такива схеми със специална цел в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2017 НА КОМИСИЯТА

от 11 ноември 2015 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на коригираните коефициенти за изчисляване на капиталовото изискване за валутен риск за фиксираните спрямо еврото валути в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1376 НА КОМИСИЯТА

от 8 август 2016 година за определяне на техническата информация, необходима за изчисляването на техническите резерви и основните собствени средства за целите на отчитането, чиито референтни дати попадат в периода от 30 юни до 29 септември 2016 г., в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност

НАСОКИ

 

Насоките представляват ненормативен акт (soft law), чието правно основание се съдържа в член 16 от устройствения регламент на Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA). В съответствие с параграф 3 от този член, компетентните органи и участниците на финансовите пазари следва да полагат всички усилия за прилагане на насоките, приети от EIOPA. Компетентните органи следва да ги спазват чрез включването им в надзорните си практики, включително когато конкретни насоки са насочени предимно към участниците на финансовите пазари. Насоките доразвиват основни норми от законодателството на ЕС с цел хармоничното му прилагане във всички държави членки. След взимане на решение за тяхното прилагане от страна на КФН, те стават задължителни за пазарните участници в България.

Списък на всички насоки, издадени от EIOPA, включително и декларациите за спазването им от всички държави членки, можете да намерите на следния линк:

https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-guidelines

Образец за основен информационен документ за основаващи се на застраховане инвестиционни продукти

АБЗ подкрепя като добра практика и насърчава своите членове да ползват този образец при представяне на  застрахователните си продукти, обвързани с инвестиционен фонд