РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/165 НА КОМИСИЯТА

от 5 февруари 2016 година за определяне на техническата информация, необходима за изчисляването на техническите резерви и основните собствени средства за целите на отчитането, чиито референтни дати попадат в периода 1 януари — 30 март 2016 г., в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (Платежоспособност II)

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/869 НА КОМИСИЯТА

от 27 май 2016 година за определяне на техническата информация, необходима за изчисляването на техническите резерви и основните собствени средства за целите на отчитането, чиито референтни дати попадат в периода 31 март—29 юни 2016 г., в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1376 НА КОМИСИЯТА

от 8 август 2016 година за определяне на техническата информация, необходима за изчисляването на техническите резерви и основните собствени средства за целите на отчитането, чиито референтни дати попадат в периода от 30 юни до 29 септември 2016 г., в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1976 НА КОМИСИЯТА

от 10 ноември 2016 година за определяне на техническата информация, необходима за изчисляването на техническите резерви и основните собствени средства за целите на отчитането, чиито референтни дати попадат в периода от 30 септември до 30 декември 2016 г., в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/309 НА КОМИСИЯТА

от 23 февруари 2017 г. за определяне на техническата информация, необходима за изчисляването, за целите на отчитането, на техническите резерви и основните собствени средства, при референтни дати от периода 31 декември 2016 г. — 30 март 2017 г., в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/812 НА КОМИСИЯТА

от 15 май 2017 г. за определяне на техническата информация, необходима за изчисляването на техническите резерви и основните собствени средства за целите на отчитането, чиито референтни дати попадат в периода 31 март — 29 юни 2017 г., в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1421 НА КОМИСИЯТА

от 2 август 2017 г. за определяне на техническата информация, необходима за изчисляването на техническите резерви и основните собствени средства за целите на докладването с референтни дати между 30 юни и 29 септември 2017 г., в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/461 НА КОМИСИЯТА

от 19 март 2015 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на процеса на постигане на съвместно решение относно заявлението за използване на вътрешен модел на групата в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/462 НА КОМИСИЯТА

от 19 март 2015 г. за установяване на технически стандарти за изпълнение по отношение на процедурите за одобрение от надзорните органи за учредяването на схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск и по отношение на процедурите за сътрудничество и обмен на информация между надзорните органи във връзка с такива схеми със специална цел, както и за определяне на форматите и образците за информацията, която трябва да бъде отчитана от такива схеми със специална цел в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/498 НА КОМИСИЯТА

от 24 март 2015 година за определяне, в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на техническите стандарти за изпълнение във връзка с процедурите за одобряване от надзорния орган на използването на специфични за предприятието параметри

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/499 НА КОМИСИЯТА

от 24 март 2015 г. за определяне, в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на техническите стандарти за изпълнение във връзка с процедурите за одобряване от надзорния орган на използването на елементи на допълнителните собствени средства

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/500 НА КОМИСИЯТА

от 24 март 2015 г. за определяне, в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на техническите стандарти за изпълнение във връзка с приложимите процедури за одобряване от надзорния орган на заявлението за прилагане на изравнителна корекция

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2011 НА КОМИСИЯТА

от 11 ноември 2015 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на списъците на регионални правителства и местни органи, експозициите към които се разглеждат като експозиции към централни правителства, в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2012 НА КОМИСИЯТА

от 11 ноември 2015 година за определяне на техническите стандарти за изпълнение във връзка с процедурите за решение на надзорния орган за налагане, изчисляване и отмяна на изискване за добавен капитал в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2013 НА КОМИСИЯТА

от 11 ноември 2015 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на стандартните отклонения във връзка със системите за изравняване на здравнозастрахователния риск в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2014 НА КОМИСИЯТА

от 11 ноември 2015 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение относно процедурите и образците за предоставяне на информация на органа за групов надзор и относно обмена на информация между надзорните органи в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2016 НА КОМИСИЯТА

от 11 ноември 2015 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на капиталовия индекс за симетричната корекция на стандартната капиталова такса върху ценните книжа в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2017 НА КОМИСИЯТА

от 11 ноември 2015 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на коригираните коефициенти за изчисляване на капиталовото изискване за валутен риск за фиксираните спрямо еврото валути в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2450 НА КОМИСИЯТА

от 2 декември 2015 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на образците за предоставяне на информация на надзорните органи съгласно Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2451 НА КОМИСИЯТА

от 2 декември 2015 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на образците и структурата на оповестяването на специфична информация от страна на надзорните органи в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2452 НА КОМИСИЯТА

от 2 декември 2015 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на процедурите, форматите и образците за отчета за платежоспособността и финансовото състояние в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1630 НА КОМИСИЯТА

от 9 септември 2016 г. за определяне, в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на техническите стандарти за изпълнение за процедурите за прилагане на преходната мярка за подмодула на риска, свързан с капиталови инструменти

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1800 НА КОМИСИЯТА

от 11 октомври 2016 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение относно разпределянето на кредитните оценки на агенциите за външна кредитна оценка по обективна скала на степените на кредитно качество в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 22 ноември 2011 г. за прилагане на Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на проверките на застраховки „Гражданска отговорност“ във връзка с използването на моторни превозни средства