ЗАКОН за Комисията за финансов надзор

ЗАКОН за Комисията за финансов надзор Обн., ДВ, бр. 8 от 28.01.2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм., бр. 31 от 04.04.2003 г., изм. и доп., бр. 67 от 29.07.2003 г., изм., бр. 112 от 23.12.2003 г., изм. и доп., бр. 85 от 28.09.2004 г., бр. 39 от 10.05.2005 г., бр. 103 от 23.12.2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 01.01.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 56 от 11.07.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, бр. 59 от 21.07.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз; изм. и доп., бр. 84 от 17.10.2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм. и доп., бр. 52 от 29.06.2007 г., в сила от 01.11.2007 г.; изм. и доп., бр. 97 от 23.11.2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; доп., бр. 67 от 29.07.2008 г.; изм., бр. 24 от 31.03.2009 г., в сила от 31.03.2009 г.; доп., бр. 42 от 05.06.2009 г.; изм. и доп., бр. 43 от 08.06.2010 г.; изм., бр. 97 от 10.12.2010 г., в сила от 10.12.2010 г.; изм. и доп., бр. 77 от 04.10.2011 г.; изм. и доп., бр. 21 от 13.03.2012 г.; изм. и доп., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 01.07.2012 г.; изм., бр. 60 от 07.08.2012 г., в сила от 07.08.2012 г.; изм., бр. 102 от 21.12.2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм. и доп., бр. 103 от 28.12.2012 г.; изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм. и доп., бр. 109 от 20.12.2013 г., в сила от 20.12.2013 г.; изм. и доп., бр. 34 от 12.05.2015 г.; изм. и доп., бр. 62 от 14.08.2015 г., в сила от 14.08.2015 г.; изм. и доп., бр. 102 от 29.12.2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; изм. и доп., бр. 42 от 03.06.2016 г.; изм. и доп., бр. 76 от 30.09.2016 г., в сила от 30.09.2016 г. изм., бр. 57 от 14.07.2017 г. с Решение № 10 от 06.07.2017 г. на КС на РБ по к.д. № 10/ 2016 г.; изм., бр. 62 от 01.08.2017 г.; изм. и доп., бр. 92 от 17.11.2017 г.; изм. и доп., бр. 95 от 28.11.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм., бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм. и доп., бр. 7 от 19.01.2018 г.; изм. и доп., бр. 15 от 16.02.2018 г., в сила от 16.02.2018 г.; изм., бр. 24 от 16.03.2018 г.; изм. и доп., бр. 27 от 27.03.2018 г.; изм., бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.; изм. и доп., бр. 101 от 07.12.2018 г., в сила от 07.12.2018 г.; изм. и доп., бр. 12 от 08.02.2019 г.; изм., бр. 17 от 26.02.2019 г.; изм. и доп., бр. 42 от 28.05.2019 г., в сила от 28.05.2019 г.; изм. и доп., бр. 83 от 22.10.2019 г., в сила от 22.10.2019 г.; доп., бр. 94 от 29.11.2019 г.; изм. и доп., бр. 102 от 31.12.2019 г.

ЗАКОН за експортното застраховане

ЗАКОН за експортното застраховане Обн. - ДВ, бр. 61 от 29.05.1998 г.; изм. и доп., бр. 112 от 29.12.2001 г.; бр. 92 от 15.10.2004 г.; изм., бр. 103 от 23.12.2005 г.; в сила от 01.01.2006 г.; изм. и доп. бр. 41 от 22.05.2007 г.; изм., бр. 36 от 04.04.2008 г.; изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г.; изм., бр. 82 от 26.10.2012 г.; изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 14 от 20.02.2015 г.; изм., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г; изм. и доп., бр. 100 от 04.12.2018 г., в сила от 04.12.2018 г.