История на АБЗ

По инициатива на Застрахователно и презастрахователно акционерно дружество „България” през октомври 1991 година се провежда първа работна среща за учредяване на браншови съюз на застрахователите.

“Асоциация на българските застрахователи” (АБЗ) е учредена като сдружение с нестопанска цел на 16 октомври 1992 г. от 12 държавни и частни застрахователни компании, опериращи по това време на застрахователния пазар - ЗПАД ”България”, ЗАД”България- Живот”, “Булстрад”АД, ЗПК”Орел”АД, ЖЗК”Феникс”АД, ДЗИ, “Енергия”АД, ЗПАД”Витоша”АД, МЗПК”Европа”АД, “София инс”АД, АД”Автомобилно застраховане-МИК”, “Гранит”АД.

С изготвения Устав Асоциацията се обявява за отворена организация с доброволно членство в нея и става общност на застрахователите от държавния и частния сектор. Уставът определя за основна цел в дейността на Асоциацията да подпомага членовете си в осъществяването на застрахователната им дейност и да отстоява пазарните им интереси.

През 1994 АБЗ е съдебно регистрирана като сдружение с нестопанска цел в частна полза на своите членове, в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел и нейния устав. През същата година членовете на сдружението приемат датата 1-ви октомври, когато през 1891 година в Русе е основавано Първото застрахователно дружество “България”, за професионален празник на застрахователя.

След падането на държавния монопол в застраховането през 1989 г. за кратко време у нас се появяват множество застрахователни компании, които до 1996 г. наброяват около 130. Тези не малко на брой застрахователни компании на българския пазар работят без специален закон регламентиращ дейността им, което налага приемането на закон за регулиране на този пазар. Една от големите заслуги на Асоциацията е нейната работа по изработването на Закона за застраховането, приет през октомври 1996г., както и активното й участие в обсъждането на неговите последващи промени.
Асоциацията на застрахователите е отворена формация и всеки лицензиран застраховател приел Устава й може свободно и доброволно да стане неин член.

Към 2022 г. членове на АБЗ са 29 компании. Те представляват 95,4%  от българския застрахователен пазар и значителна част от икономиката на страната. Активите им към декември 2021 г. възлизат на 10,5 млрд. лв. Компаниите в застрахователния сектор са едни от най-значимите купувачи на държавни ценни книжа. В частност, нашите членове се открояват като значим институционален инвеститор  в български и чуждестранни ДЦК.