Сътрудничество

През годинитe АБЗ се утвърди като лоялен партньор на българските и международни институции, органи и организации, работещи в областта на застраховането и застрахователния надзор.

Към асоциацията са създадени 6 постоянни професионални комисии - по животозастраховане, автомобилно застраховане, имуществено застраховане, медицинско застраховане, финансово-счетоводна и юридическа комисия, които обединяват интереса на застрахователните дружества и представят техните становища по общи актуални проблеми. Активно функционират и 7 работни групи, които работят по актуални теми.  Членовете на комисиите и работните групи са специалисти от действащите на пазара дружества с богат професионален опит в съответната област.

С времето АБЗ се наложи като основната координационна точка между застрахователния бизнес, законодателната и изпълнителната власти, и регулатора. Асоциацията ни е изградила многогодишно сътрудничество с Комисията за финансов надзор, съвместно с която работи за въвеждането на нормите на европейското законодателство в областта на застраховането. Същевременно, високата експертиза на нашите членове е търсена и високо оценявана при постоянно участие в нормотворческия процес на всички нива.

АБЗ има ползотворно сътрудничество и с всички други браншови организации във финансовия сектор.

Като представително за българския застрахователен бизнес сдружение, АБЗ е член на европейската /пре/застрахователна федерация Insurance Europe. Асоциацията ни е редовен участник в организираните от европейската федерация форуми и си сътрудничи активно с нея при изработването на общи позиции и обмена на информация. Благодарение на членството в Insurance Europe и поддържането на професионални контакти със сродни институции, АБЗ представя на своите членове постоянна информация за новостите в бранша и възможност за обмяна на опит и компетенции.

Динамиката на финансовия сектор, необходимостта от реформи и постоянна адаптация определят качественото образование като осъзнат и съществен приоритет в дейността на АБЗ. Ние сме убедени, че доброто образование и високо квалифицирани кадри са водещия фактор за развитието на застрахователния сектор в България. Именно затова Асоциацията ни има многогодишно партньорство и традиции в организирането на съвместни инициативи с висшите учебни заведения в страната, най-вече с Висшето училище по застраховане и финанси, Стопанската академия в Свищов и УНСС.