Сътрудничество

През годинитe АБЗ се утвърди като лоялен партньор на българските и международни институции, органи и организации, работещи в областта на застраховането и застрахователния надзор.

Към асоциацията са създадени 7 постоянни професионални комисии - по животозастраховане, автомобилно застраховане, имуществено застраховане, медицинско застраховане, финансово-счетоводна, юридическа комисия и комисия по отговорности, които обединяват интереса на застрахователните дружества и представят техните становища по общи актуални проблеми. Активно функционират и 6 работни групи, които работят по актуални теми.  Членовете на комисиите и работните групи са специалисти от действащите на пазара дружества с богат професионален опит в съответната област.

С времето АБЗ се наложи като основната координационна точка между застрахователния бизнес, законодателната и изпълнителната власти, и регулатора. Асоциацията ни е изградила многогодишно сътрудничество с Комисията за финансов надзор, съвместно с която работи за въвеждането на нормите на европейското законодателство в областта на застраховането. Същевременно, високата експертиза на нашите членове е търсена и високо оценявана при постоянно участие в нормотворческия процес на всички нива.

АБЗ е член на три междуведомствени работни групи: работна група № 26 „Финансови услуги” на Съвета по европейски въпроси към Министерски съвет, работна група по финансова грамотност към Министерство на финансите, Съвет за развитие на капиталовия пазар към КФН.

АБЗ има ползотворно сътрудничество и с всички други браншови организации във финансовия сектор.

Като представително за българския застрахователен бизнес сдружение, АБЗ е член на европейската /пре/застрахователна федерация Insurance Europe. Асоциацията ни е редовен участник в организираните от европейската федерация форуми и си сътрудничи активно с нея при изработването на общи позиции и обмена на информация. Благодарение на членството в Insurance Europe и поддържането на професионални контакти със сродни институции, АБЗ представя на своите членове постоянна информация за новостите в бранша и възможност за обмяна на опит и компетенции.

Динамиката на финансовия сектор, необходимостта от реформи и постоянна адаптация определят качественото образование като осъзнат и съществен приоритет в дейността на АБЗ. Ние сме убедени, че доброто образование и високо квалифицирани кадри са водещия фактор за развитието на застрахователния сектор в България. Именно затова Асоциацията ни има многогодишно партньорство и традиции в организирането на съвместни инициативи с висшите учебни заведения в страната, най-вече с Висшето училище по застраховане и финанси, Стопанската академия в Свищов и УНСС.