Нашите цели

Още със създаването си, основна цел на Асоциацията е да защитава общите интереси и правата на своите членове и да ги подпомага при осъществяването на застрахователната им дейност. Ние сме ангажирани в поддържането на отворен диалог между застрахователи, потребители, държавни институции, технологичната индустрия и неправителствените организации с цел постигане на иновативност на индустрията, развитие на дейност при лоялна конкуренция, по-голяма социална отговорност и повишаване на застрахователната култура.
За реализирането на главната ни цел и за постигането на по-добри резултати, ние от АБЗ:
• съгласуваме и координираме интересите на членовете си при осъществяваната от тях дейност и ги представляваме пред държавните органи, обществени организации и други лица;
• изготвяме мотивирани и обосновани становища по проекти за нормативни актове, регламентиращи застраховането;
• координираме международните връзки на нашите членове, осъществяваме контакти и имаме представителни функции пред международни организации и съюзи.
• Инициираме обучения, обществени кампании и други подобни инициативи, които подпомагат дейността на членовете ни.

В действията си, ние се стремим да реагираме срещу протекционистки практики на външния пазар; селективност; нелоялна държавна подкрепа за конкуренти в чужбина; всяка мярка (законова, подзаконова или административна), липса на мярка или практика от държава-членка, която противоречи на правото на ЕС; неефективност или слабо представяне на регулатора; при регулаторен и /или надзорен арбитраж.

Нашето сдружение действа при спазване принципите на демократичност, доброволност, равенство и колегиалност, регламентирани като водещив Устава на АБЗ. Решенията на организацията се основават на консенсусния подход и са независими от държавните институции, при строго спазване на императивите на действащата нормативна уредба.