Как да намалим данъците си с полици „Живот“ и здравни застраховки?

Животозастраховките и здравните застраховки ни дават финансова подкрепа, от която се нуждаем в трудни моменти. Допълнителната полза от тях е възможността да спечелим като спестяваме на данъци. В  закона за доходите на физически лица е предвидено следното облекчение: част от дохода ни – до 10% от годишната данъчната основа -  може да е необлагаем, ако тези пари отиват за плащане на лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски за застраховки „Живот”.

Годишната данъчна основа е тази част от вашия доход, върху която се начислява данък. Тя се определя, като облагаемия ви доход (брутното ви възнаграждение) се намали със сумите на удържаните от работодателя ви задължителни осигурителни вноски, които са за ваша сметка.

Данъчното облекчение за Застраховки „Живот“ и здравни застраховки: как работи?

Ако имате полица „Живот“ или такава за здраве, данъчната основа се намалява с внесената през годината сума за тях. Максимумът за намаление е до 10% от общата стойност на основата, върху която се изчислява налогът.  Ето на практика как се изчислява данъчното облекчение:

Нека приемем, че годишната ви данъчна основа е 15 000 лв.  В този случай максималната сума, която можете да плащате за животозастраховка и или здравна застраховка  и да ползвате данъчно облекчение, е 1500 лв. (10% от данъчната основа).

Сумата от 1500 лв. ще се приспадне от данъчната ви основа:

15 000 – 1500 = 13 500 лв.

Това означава, че ще дължите данък върху сумата от 13 500 лв. Така, при размер на данъка от 10%, ще бъдете обложени с 1 350 лв. и на практика реализирате икономия от данък в размер на 150 лв.

Възможно е директно спестеното от данъци да е по-малко, защото имате нормативно признати разходи. Това е процент от годишния доход, който държавата приема, че ползвате като разход за дейността ви, в зависимост от професията.

Какво става, ако размерът на вноските/премиите надвишава 10%?

Законодателят ограничава намалението до 10 на сто от общия годишен доход. Когато платените премии надвишават този дял, то облекчението се изчислява само като 10% от данъчната основа.

Пример:

Годишният ви доход е 18 хил. лв., а през годината сте внесли 2000 лв. за животозастраховки и здравни полици. Сметката за данъчните изглежда така:

10% х 18 000 = 1800 лв.

18 000 – 1800 = 16 200 лв.

Данъкът ви ще бъде 1620 лв. вместо 1800 лв. 

Как да се ползва данъчното облекчение?

В началото на всяка година трябва да се вземе бележка от застрахователната компания, в която е описано колко сме платили предишната година. Правим изчисление и попълваме данъчна декларация, която може да се изтегли от сайта на НАП или да се попълни и продаде изцяло електронно. Отбелязваме в нея облекченията и посочваме банкова сметка за възстановяване. Прилагаме бележката от застрахователя. Желателно е преди това да си направим ксерокопие за нас и да го запазим. След като приключи приемането на декларациите НАП преглеждат попълнените данни и ще се обадят, за да уточнят връщането на данъка. Това важи в случаите, когато сте превеждали данъците си авансово.

Ако плащате отделно след края на данъчната година, просто намалявате дължимата сума с облекчението и я превеждате към НАП. И в този случай трябва да приложите бележка от застрахователя към декларацията.

Мнозина се притесняват да отбелязват правото си на облекчение, за да не предизвикат детайлна проверка от НАП на доходите и платените данъци. Няма място за притеснение, когато сте подали декларация в срок, не криете доходи и плащате навреме. Възползвайте се!