Какви са основните видове застраховане?

Застраховането се дели най-общо на две големи части: на общо застраховане и животозастраховане.

Предмет на общото застраховане е застраховането на риска от унищожаване или повреждане на движимо или недвижимо имущество. Например, към този дял от застраховането се включват имуществените застраховки, автомобилни застраховки като „Каско“ и други.

Към общото застраховане се числи и застраховането на отговорност за имуществени или неимуществени вреди, нанесени от застрахованото лице на трети лица. Такава е застраховката „Гражданска отговорност” на автомобилистите. Има и други видове застраховки „Отговорности“, които, най-общо, се отнасят до покриване на рискове от нанасяне на имуществени и неимуществени щети във връзка с извършването на определена професионална или стопанска дейност.

Животозастраховането представлява застраховане на риска от настъпване на различни събития, свързани с живота и здравето на застрахования.

Застраховането може да се разглежда и като: Индивидуално, групово (колективно) застраховане и фирмено застраховане.

Индивидуалното застраховане обхваща индивидуалните или семейните потребности на застрахованите лица. Предмет на груповите договори могат да бъдат живота, здравето и работоспособността на повече от едно застраховани лица.