Животозастраховките по кредити – финансово спокойствие в труден момент

Хубава работа, стабилни доходи, добро обезпечение. Нора* има всичко, за да бъде определена като идеалният клиент за банков кредит. Тя не се притеснява от изплащането му и се надява, че дори след време ще го погаси предсрочно. Всичко е наред до момента, когато остава в по-дълъг болничен след инцидент. За щастие кредитът е обезпечен и с животозастраховка, покриваща вноските при такива случаи.

Животозастраховките, изисквани от банките, имат една основна цел – те трябва да гарантират изплащането на част или на целия заем, когато кредитополучателят не може да го направи по обективни причини. Обичайно премиите за този вид полици се събират ежемесечно, понякога и веднъж в годината като част от вноските по кредита. Също като имуществените застраховки към ипотечни кредити, и за тези от типа „Живот“ банката не може да изисква сключването им към точно определена застрахователна компания.

Клиентът е свободен да избере друг застраховател, при условие, че полицата е с покритията, които банката изисква. Трябва обаче да имате предвид, че най-вероятно във външна компания ще ви струва повече. Когато се изчислява премията за клиентите на дадена банка, застрахователят може да направи отстъпка, защото знае приблизително рисковия профил на клиентите по данни от банката, освен това продажбата на много полици позволява да се намали цената. Точно както става с покупко-продажбата на стоки на едро и дребно.

Обикновено покритията осигуряват изплащане на остатъка от кредита при смърт или трайна неработоспособност на длъжника, както и поемане на определен брой от вноските при временна неработоспособност. Когато настъпи събитие с такива последици застрахователят изплаща парите директно на банката. В случаите на тежки инциденти кредиторът или неговите близки трябва веднага да уведомят банката и да се свържат със застрахователя, за да се задейства процедурата. Важно е да знаете, че при временна неработоспособност, например 6 месеца, ще ви бъдат поети вноските по кредита, но вие самият, като клиент, няма да получите пари.

Изчисляването на премията може да става върху остатъчния дълг, което намалява разходите във времето, т.е. колкото повече изплащате кредита, толкова повече ви пада премията. Другият вариант е премията да е изчислена върху дълга и разпределена на еднакви вноски за целия срок от договора. При втория вариант предсрочното погасяване или предоговарянето трябва да се отрази в премията. При предсрочно изплащане тя намалява.

Животозастраховката е грижа и към близките, защото ако с кредитополучателят се случи най-лошото, застрахователят ще покрие изплащането на дълга и наследниците ще получат имот без задължения към банката. В случай, че застрахователят откаже плащане, аргументите могат да бъдат два. Единият е изключение от покритията, предварително посочени в договора за полицата. Като клиент вие трябва да се добре запознати с условията по полицата, включително и с изключенията. Те се съдържат в  договора и/или общите условия, които задължително се предоставят на кредитополучателя за четене и подпис. Друг аргумент за отказ за плащане може да е, че вноските не са превеждани на застрахователя редовно. Преди години имаше подобен случай, а наследниците на починал длъжник заведоха съдебни дела срещу банката. Съдът реши в тяхна полза, тъй като банката беше събирала редовно премиите по вноските, но не ги е превеждала навреме към застрахователя. Имайте го предвид, ако ви откажат плащане.

Като всеки допълнителен продукт, и животозастраховката може да бъде отказана от клиента. Срещу това най-вероятно банката просто ще завиши лихвения процент по заема, тъй като се повишава потенциалния риск от нередовно погасяване. Така че по-добрият вариант е да сключите животозастраховката, като прочетете внимателно всички условия по нея.

Застраховките срещу безработица – помощ в труден момент

Този вид полици осигуряват погасяване на определен брой вноски по заема в случай на нежелана безработица. При настъпване на такава се свържете с банката и застрахователя, откъдето ще ви кажат какви документи са необходими. Парите за вноските ще бъдат превеждани директно към банката за изплащане на кредита.

Застраховката срещу нежелана безработица покрива единствено вноските в случаите, когато клиентът остане без работа на трудов договор. Това изключва напускане по взаимно съгласие между служител и работодател. Броят вноски, които се покриват, обикновено е до шест, но има различия  в условията при отделните застрахователни компании. Важно е да не пропуснете сроковете, в които се заявява настъпилата безработица.