Развитие на застрахователния сектор в България през първите пет месеца на 2017 г.

Първото петмесечие е изключително успешно за застрахователите в България -брутният премиен приход, реализиран от началото на 2017 г. до края на месец май, възлиза на 947 млн.лв., което представлява ръст от 10% в сравнение със същия период миналата година. 92% от тази сума е реализан от застрахователните компании - членове на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ). Почти 80% от премийния приход се дължи на дейността по общо застраховане, а именно 750 млн. лв. или почти 13% растеж спрямо 2016 г.10 процентни пункта от този растеж в общото застраховане идва от компаниите, които са членове на АБЗ. Животозастраховането е отговорно за 196 млн. лв. от брутния премиен приход, като ръстът му (под един процент) е доста слаб в сравнение с общото застраховане.

Размерът на общо изплатените обезщетения отбелязва лек спад в сравнение с една година назад от 416 на 411 млн. лв. което представлява намаление от малко над един процент. Разделен между двата вида застраховане, размерът на изплатените обезщетения към 31.05.2017 г. е 344 млн. лв. (или спад от около 2% в сравнение с 2016 г.) за общо застраховане и 67 млн. лв. (растеж от 4% спрямо 2016 г.) за животозастраховане.

В края на май 2017 г. сумата на активите на всички дружества възлиза на почти 4,9 млрд. лв, като нараства с 28% на годишна база. Разпределението между общо- и животозастраховане е почти 3,2 млрд. лв. за първото с растеж от 40% и 1,7 млрд. лв. с 11% ръст. Големият ръст на активите е в резултат на извършения преглед на баланса на застрахователите, от който стана ясно, че секторът е стабилен.

Стойността на инвестициите на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане, нараства с 26% за една година до почти 1,5 млрд. лв., което представлява дял от 47% от общата сума на активите. В структурата на агрегирания инвестиционен портфейл на дружествата по общо застраховане основен дял заемат държавните ценни книжа (48%), следвани от инвестициите в акции и други ценни книжа с променлив доход (16%), инвестициите в земя и сгради (13%) и депозитите в банки (9%).
Стойността на инвестициите на животозастрахователите приближава 1,4 млрд. лв.към 31.05.2017 г., като те представляват 80% от общата сума на активите в сектора. Ръстът на годишна база в стойността на инвестициите възлиза на 24%. Основен дял в общия инвестиционен портфейл на животозастрахователите към края месец май заемат ценните книжа, издадени и гарантирани от държавата (51%), инвестициите в други заеми (11%), инвестициитев други дългови ЦК и ЦК с фиксиран доход(10%) и инвестициите в акции и други ценни книжа с променлив доход (9%).

Като цяло е видимо, че българският застрахователен сектор е един от основните институционални инвеститори(трети след банковия и пенсионно-осигурителния сектор) в дълга на българската държава, а именно почти 1,2 млрд. лв. от активите на застрахователите са под формата на български ДЦК към края на март 2017 г. В частност, застрахователните компании са инвестирани малко над 700 млн. лв. в държавни ценни книжа, емитирани на българския пазар, с което изпреварват пенсионноосигурителните дружества и заемат второто място след банките в този вид инвестиции. Малко над 470 млн. лв. са инвестирани в български ДЦК, емитирани на международните пазари.

 

Анализът е изготвен от Асоциацията на българските застрахователи по данни от КФН към 31.05.2017 г.