Застраховка в „действие“

Всеки е чувал популярната фраза „никой не е езастрахован срещу неприятности“. Но когато имате застраховка и се случи събитие, което влиза в застрахователното покритие, то можете да компенсирате финансовите щети, които сте понесли поради възникването на конкретното събитие. Ето кои са основните стъпки, когато вашата застраховка влезе в „действие“.

1.       Деклариране на щета

При настъпване на „застрахователно събитие“, т.е. реализиране на риск, покрит по полицата ви, трябва да уведомите застрахователя си за това. В полицата е указано как се процедира в конкретни случаи, какви документи е необходимо да представите и какви са сроковете. Важно е да сте запознати с тези изисквания и да ги спазвате, защото в противен случай ме възможно да  бъде отказано изплащане на обезщетение.

„Застрахователно събитие” е събитие, настъпило по време на действие на застрахователния договор, което представлява реализиране на покрит по договора риск и за което застрахователят изплаща застрахователно обезщетение или друга парична сума.

2.       Оценка на щетите

Оценката на щетите, причинени от застрахователното събитие, се прави от вещи лица на застрахователя.   Като първа стъпка се прави опис на щетите, като вие трябва да се запознаете с документа и в случай, че сте съгласни със съдържанието, следва да го подпишете.  

3.       Застрахователно обезщетение (плащане)

При общото застраховане, при настъпване на застрахователно събитие, застрахователят изплаща обезщетение,т.е. дължимата от него сума зависи основно  от размера на получената или причинената от застрахованото лице вреда, съгласно оценката на щетите. Влияние оказват и други фактори, описани в полицата ви. Например,  от лимита на отговорност по дадения риск, дали има самоучастие и т.н.При животозастраховките, при настъпване на събитие  или след изтичане срока на полицата застрахователят изплаща предварително договорена сума.