Доклад на EIOPA за потребителските тенденции за 2023 г. анализира финансовото благосъстояние на европейските потребители

На 23 януари Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) публикува своя Доклад за потребителските тенденции за 2023 г. Той изследва финансовото благосъстояние на потребителите на фона на продължаващата криза и увеличение на разходите за живот и проучва дали всички потребители, независимо от техните индивидуални характеристики, са третирани справедливо. Констатациите в доклада са подкрепени от различни източници на данни, включително резултатите от проучване на Евробарометър, поръчано от EIOPA.

Анализът на EIOPA разкрива, че продължаващата криза на разходите за живот засяга потребителите на застрахователни и пенсионни продукти и услуги. Една трета от потребителите в ЕС са били изправени пред увеличение на застрахователните им премии за избрани бизнес линии. В същото време самоучастията са се увеличили за 17% от потребителите. Въпреки че тези развития могат да бъдат оправдани с продължаващите прекъсвания във веригата за доставки и инвазията на Русия в Украйна, които доведоха европейската икономика до бърз преход от период на ниски инфлация и лихвени проценти към висока инфлация и нарастващи лихвени проценти, и съответно до нарастващи разходи за застрахователните компании, тези тенденции са накарали някои потребители да деприоритетизират застрахователните вноски, като се откажат или  заменят своите застрахователни продукти, излагайки се на бъдещи рискове – липса на защита и спестявания. Докладът също така подчертава, че националните надзорни органи и застрахователните компании са въвели някои мерки, за да осигурят непрекъснато справедливо третиране на потребителите по време на настоящата криза.

Отвъд макроикономическото развитие, реалностите показват загриженост по отношение на справедливото третиране на традиционно дискриминираните и уязвими потребители. Проучването на Евробарометър за EIOPA отбелязва ясна разлика между половете по отношение на достъпа до застрахователни и пенсионни продукти. Жените в ЕС са с 10 процентни пункта по-малко финансово уверени по отношение на пенсионирането си. Незначителен дял от потребителите в ЕС са споделили, че са били третирани несправедливо поради лични особености, които ги отличават от мнозинството. Става ясно, че финансови продукти, които не отчитат в достатъчна степен различните потребителски характеристики при създаването и разпространението си, допринасят за такива случаи на финансово изключване.

Докладът разкрива, че рисковете, свързани със съотношението цена-качество, продължават да съществуват, особено при някои свързани с дялове и хибридни застрахователни продукти. Националните надзорни органи в цяла Европа продължават да подчертават текущите проблеми в този пазарен сегмент поради високите разходи, високата сложност и понякога лошото представяне на такива продукти. Въпреки че потребителите като цяло смятат, че продуктите, които избират и купуват, предлагат добра стойност за парите си, резултатите от проучването показват, че базираните на животозастраховане инвестиционни продукти са най-неблагоприятно оценени в това отношение, като една трета от европейските потребители смятат, че техните продукти не предлагат стойност.

Докладът на EIOPA за потребителските тенденции очертава и позитивни развития в застрахователния и пенсионния сектор на ЕС:

  • Продажбата на застраховки чрез цифрови канали е нараснала през последните години, като една четвърт от потребителите на застраховки в ЕС са закупили поне един продукт онлайн. Тази тенденция обаче варира значително в отделните държави-членки и е съсредоточена в общозастрахователните продукти.
  • По-доброто разкриване на информация, подобрените мерки за прозрачност и инициативите за финансова грамотност са повишили осведомеността на потребителите относно пенсиите. Въпреки това само 42% от потребителите в ЕС вярват, че ще имат достатъчно средства, за да живеят комфортно след пенсиониране. Допълнително повишаване на осведомеността на потребителите относно пенсиите може да се постигне чрез инструменти за проследяване на пенсиите и табла за управление, които да дават на потребителите преглед на очаквания им доход след пенсиониране и да им помагат да вземат информирани решения.
  • Все повече и повече потребители обмислят ползването на застрахователни и пенсионни продукти с характеристики за устойчивост. В бъдеще ще е изключително важно да се гарантира, че твърденията на компаниите за устойчивост са обосновани и неподвеждащи.
  • Няколко национални надзорни органа са съобщили за неправилни продажби поради неподходящи за конкретните случаи тестове за „подходящ и необходим продукт“, пренебрегнати предпочитания за устойчивост, лошо разкриване на информация или конфликт на интереси.
  • Проблемите с кръстосаните продажби, свързани със застрахователни продукти за защита на кредити и плащания, продължават да съществуват дори след предупреждението, издадено от EIOPA миналата година към застрахователите и банките да преодолеят проблемите с високото възнаграждение и конфликтите на интереси при продажбата на застраховане за кредитна защита.

Пълният текст на Доклад за потребителските тенденции за 2023 г., приложенията му със статистически данни, както и  информационен лист за всяка от европейските държави можете да прочетете на следния линк:  https://www.eiopa.europa.eu/publications/consumer-trends-report-2023_en.

Начало