Асоциацията на българските застрахователи e учредена през 1992 г. Към 2021 г. в нея членуват 29 компании, представляващи над 91,4% от българския застрахователен пазар и с активи, възлизащи на 6,5 млрд. лева за 2020 г. АБЗ има водеща позиция при създаването на общи политики за развитие на застрахователния сектор, защита правата и интересите на бранша, налагане на лоялна конкуренция в сектора и координация между застрахователите по въпроси от общ интерес. През годините на своето съществуване АБЗ се превърна в обединяващо звено за участниците на пазара на финансови услуги.

Новини

Застрахователен пазар

АНАЛИЗ на Европейската практика във връзка с определяне и изплащане на обезщетения при смърт на лице в резултат от пътнотранспортно произшествие, покрити от застраховката Гражданска отговорност на автомобилистите

  Различни подходи при обезщетяване в случаи на смърт на лице в резултат от пътнотранспортно произшествие за имуществени и неимуществени вреди Няма единна европейска практика и/или законодателство, които да се прилагат при обезщетяване при смърт на лице в резултат от пътнотранспортно произшествие. Всъщност, в различните европейски страни се прилагат различни системи за обезщетяване, които могат да са фундаментално различни,

Повече

Пазарни данни към деветмесечието на 2022: Запазва се устойчивият темп на развитие

Данните на КФН за деветмесечието на 2022 г. показват, че се запазва установеният през годината темп на стабилно развитие. Общо за застрахователния пазар премийният приход към края на септември достига 2 648 млн. лв., като  ръстът на годишна база спрямо м. септември 2021 г. е 8,4%. Изплатените обезщетения са с 9,3 % по-високи спрямо същия период на 2021 г. и възлизат на 1 051  млн. лв. Пазарът на общо застраховане постига ръст на

Повече

Застрахователи