Асоциацията на българските застрахователи e учредена през 1992 г. Към 2021 г. в нея членуват 28 компании, представляващи над 91,4% от българския застрахователен пазар и с активи, възлизащи на 6,5 млрд. лева за 2020 г. АБЗ има водеща позиция при създаването на общи политики за развитие на застрахователния сектор, защита правата и интересите на бранша, налагане на лоялна конкуренция в сектора и координация между застрахователите по въпроси от общ интерес. През годините на своето съществуване АБЗ се превърна в обединяващо звено за участниците на пазара на финансови услуги.

Новини

Застрахователен пазар

Запазва се тенденцията за устойчив ръст на застрахователния пазар: резултати към октомври 2021

Запазва се тенденцията за устойчив растеж на пазара, очертала се през 2021 г. сочат данните на КФН към края на октомври 2021 г. Общо за пазара ръстът на премийния приход е 12%, като достига 2,675 млн. лв. Сумата на изплатените обезщетения е с 8,4% по-висока спрямо същия период на 2020 г. и възлиза на 1,063 млн.лв. Стабилното пазарно представяне се вижда и при сравнение на резултатите с предпандемичната 2019 г. - премийният приход към октомври

Повече

Анализ на АБЗ „Проучване на нагласите към застраховането и застрахователна грамотност в България“ (2020)

Проучването на АБЗ „Нагласи към застраховането и застрахователна грамотност“ (2020)  е проведено “ сред 1000 лица от цялата страна на възраст 18-65 г. Целта му е да изследва нагласите на българите към застраховането, запознатостта със и използването на застрахователни продукти, потребителското поведение и нивото на застрахователна грамотност. Подобно проучване, като тематика и мащаб, не е правено досега в страната.

Повече

Застрахователи