Асоциацията на българските застрахователи e учредена през 1992 г. Към 2021 г. в нея членуват 28 компании, представляващи над 91,4% от българския застрахователен пазар и с активи, възлизащи на 6,5 млрд. лева за 2020 г. АБЗ има водеща позиция при създаването на общи политики за развитие на застрахователния сектор, защита правата и интересите на бранша, налагане на лоялна конкуренция в сектора и координация между застрахователите по въпроси от общ интерес. През годините на своето съществуване АБЗ се превърна в обединяващо звено за участниците на пазара на финансови услуги.

Новини

Застрахователен пазар

Застрахователен пазар: резултати към декември 2020 г.

Общо за застрахователния пазар ефектът от кризата, провокирана от COVID-19, се изразява в ограничаване динамичния ръст от предишни години и задържането му на нива, близки до тези от 2019 г. Пазарните данни на КФН, включително и последните – към м.декември 2020 г. - потвърждават тенденцията. Към края 4-то тримесечие на 2020 г. премийният приход общо за пазара е в размер на 2 885 млн. лв., като спадът спрямо 2019 е едва -0,9%. Общият размер

Повече

Застрахователен пазар: резултати към октомври 2020 г.

Продължава тенденцията застрахователният пазар да се движи стабилно около нива близки до предходната година Пазарът на общото застраховане остава на нива близки до тези през 2019 г.,  сочат данните на КФН. Размерът на премийният приход към м.октомври е  2 027 млн. лв. със слаб ръст от +0,4% на годишна база. При сравнение с резултатите от м. август (+1,5%) и м. септември (+1,7%)  се отчита лека посока надолу. Изплатените

Повече

Застрахователи