Нови европейски нормативни актове в областта на застраховането

Някои от новите европейски нормативни актове в областта на застраховането са влезли в сила, по други това предстои.

 

  • Директива (ЕС) 2023/2673 за изменение на Директива 2011/83/ЕС по отношение на договорите за финансови услуги, сключени от разстояние, и за отмяна на Директива 2002/65/ЕО:

- Директивата въвежда множество промени свързани с:

- изясняване на обхвата и характеристиките за безопасност,

- разширени правила за разкриване на информация,

- възможност за потребителите да поискат човешка намеса на сайтове, използващи робот-съвети или чатботове,

- опростено теглене на договори чрез удобна за потребителя функция и

- предоставяне на допълнителна защита от измамни потребителски интерфейси.

След влизането в сила на директивата на 18 декември 2023 г., държавите членки трябва до 19 декември 2025 г. да приемат законови, подзаконови и административни разпоредби, и до 19 юни 2026 г. да започнат да прилагат тези разпоредби.

 

  • Регламент 2023/2854 от 13 декември 2023 година относно хармонизирани правила за справедлив достъп до данни и за тяхното използване и за изменение на Регламент 2017/2394 и Директива 2020/1828 (Акт за данните – Data Act):

Новият регламент установява правила за предоставянето на данни от продукт и от свързана услуга на ползвателя на свързания продукт или свързана услуга; предоставянето на данни от държателите на данни на получателите на данни; предоставяне на данни от държателите на данни на органите от публичния сектор. Актът хармонизира правилата за въвеждане на предпазни мерки срещу незаконен достъп на трети страни до нелични данни, както и за разработването на стандарти за оперативна съвместимост на данните, до които ще бъде осъществяван достъп, и които ще се прехвърлят и използват. Актът позволява на потребителите да имат достъп до генерираните от тях данни.

Регламентът обхваща лични и нелични данни и се прилага по отношение на застрахователите в качеството им на държатели и получатели на данни, тъй като данните, получени съгласно този регламент, ще е необходимо да могат да бъдат споделяни с потребителите, както и с трети страни.

Регламентът за данните задължава производителите и доставчиците на услуги да позволяват на своите потребители, независимо дали са компании или физически лица, да имат достъп и да използват повторно данните, генерирани от използването на техните продукти или услуги. Също така позволява на потребителите да споделят тези данни с трети страни – например собствениците на автомобили могат да изберат в бъдеще да споделят определени данни за превозни средства с механик или с тяхната застрахователна компания.

Регламентът влиза в сила на 12 януари 2024 г.

 

  • Пакет от актове за създаване на европейската единна точка за достъп (ESAP):

Европейската единна точка за достъп се създава като център за данни на ЕС, който има потенциала да играе ключова роля в подпомагането за запълване на текущия недостиг на данни, по-специално по въпросите на устойчивостта. Това ще позволи на застрахователите, най-големите институционални инвеститори в Европа, да имат достъп до стабилни, сравними и надеждни финансови и екологични, социални и управленски данни (ESG) от Директивата за докладване на корпоративната устойчивост (CSRD) в електронен, машинночетим формат, за да управляват своите инвестиционни портфейли по-ефективно към целите за устойчивост и да спазват изискванията си за оповестяване.

Пакетът съдържа:

- Регламент 2023/2859 от 13 декември 2023 година за създаване на европейска единна точка за достъп, осигуряваща централизиран достъп до публично достъпна информация от значение за финансовите услуги, капиталовите пазари и устойчивото развитие;

- Регламент 2023/2869 от 13 декември 2023 година за изменение на някои регламенти във връзка със създаването и функционирането на европейската единна точка за достъп;

- Директива 2023/2864 от 13 декември 2023 година за изменение на някои директиви във връзка със създаването и функционирането на европейската единна точка за достъп.

-  ЕК ще направи преглед на функционирането и ефективността на ESAP 5 години след влизането в сила, което е на 20-ия ден след публикуването в Официален вестник на ЕС.

 

  • Изменение и поправка на регулаторните технически стандарти, по отношение на съдържанието и представянето на информацията във връзка с оповестяванията в преддоговорните документи и периодичните доклади за финансови продукти, чрез които се инвестира в екологично устойчиви икономически дейности:

На 17 февруари 2023 г. в Официалния вестник на ЕС е публикувано изменение и поправка на регулаторните технически стандарти (РТС), предвидени в Делегиран регламент (ЕС) 2022/1288, по отношение на съдържанието и представянето на информацията във връзка с оповестяванията в преддоговорните документи и периодичните доклади за финансови продукти, чрез които се инвестира в екологично устойчиви икономически дейности.

Участниците на финансовите пазари вече ще са длъжни да разкриват чрез проста графика и степента, до която техните портфейли са изложени на дейности, свързани с газ и ядрена енергия, в съответствие с Регламента за таксономията.

Изменените РТС влизат в сила 3 дни след публикуването им в Официален вестник.

 

  • Изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2021/2268 относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (PRIIPs):

Поправката коригира формулите за VEV в приложение II, точки 1 (б) и 1 (в), в съответствие с информацията, предоставена преди това от Европейската комисия.

 

  • Изменения на техническите стандарти за изпълнение по прилагането на Платежоспособност ІІ относно отчитането и оповестяването:

- Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/894 на Комисията за определяне на техническите стандарти за изпълнение за прилагането на Директива 2009/138/ЕО (Платежоспособност ІІ) по отношение на образците, с които застрахователните и презастрахователните предприятия предоставят необходимата за надзора над тях информация на съответните надзорни органи, и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2450.

- Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/895 на Комисията за определяне на техническите стандарти за изпълнение за прилагането на Директива 2009/138/ЕО по отношение на процедурите, форматите и образците за оповестяване на отчета за платежоспособността и финансовото състояние от застрахователните и презастрахователните предприятия и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2452.

 

  • Директива 2023/2225 относно договорите за потребителски кредит (CCD) и за отмяна на Директива 2008/48/ЕО:

Директивата влиза в сила на 19.11.2023 г. Държавите членки трябва до ноември 2025 г. да приемат законови, подзаконови и административни разпоредби, а до 20.11.2026 да започнат да прилагат тези разпоредби.

Начало