Подписан е Меморандум за сътрудничество между Стопански факултет към Технически университет- София и Асоциацията на българските застрахователи

На официална церемония на 4 юни 2024 г. бе подписан меморандум за сътрудничество между Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) и Стопанския факултет към Технически университет- София. В споразумението се предвиждат разнообразни инициативи, насочени към подпомагане обучението и реализацията на студентите в сферата на застраховането, информиране относно възможности за стаж в застрахователни дружества, реализация на изследователски проекти, провеждане и участия в публични събития и други.

При подписването на меморандума проф. д-р Йорданка Ангелова, декан на Стопански факултет, изрази убедеността си, че с него се дава начало на активно и ползотворно сътрудничество с АБЗ. Тя подчерта, че факултетът има интердисциплинарен характер – наред с инженерните, се изучават икономически и мениджърски специалности. По-задълбоченото представяне пред студентите на застрахователната дейност и осигуряването на възможност за практически опит в компаниите, би ги ориентирало към застраховането като сфера на бъдеща реализация.

Председателят на УС на АБЗ Юри Копач подчерта, че именно чрез сътрудничеството между бизнеса и образованието се изгражда мостът към успешното професионално бъдеще на младите хора. „Застрахователната индустрия се развива и променя с изключителни темпове. Динамиката е стимулирана както от бързото навлизане на дигиталните технологии и изкуствения интелект, така и от увеличаващия спектър на рискове във всички сфери на човешката дейност и живот. Затова ние имаме все по-растяща нужда от специалисти в различни професионални направления, от математици, актюери, инженери“, обясни Юри Копач и допълни „Искаме да протегнем ръка на младите хора и да им покажем, че реализацията в застраховането означава широки възможности за развитие, за израстване в професионален, а и в човешки план, носи в себе си разнообразие, динамика и смисъл.“

Като първа стъпка в съвместната дейност Юри Копач дари за библиотеката на университета 15 копия от юбилейно издание на АБЗ, включващо аналитичния доклад „Застраховането в България – икономически отпечатък и предизвикателства пред развитието“ и ретроспективна галерия, проследяваща историческия път на застраховането у нас.

На подписването присъстваха също доц. д-р инж. Орлин Маринов, зам.-декан по Научна и приложна дейност, доц. д-р Йоана Павлова, зам.-декан по Международна дейност и връзки с обществеността, доц. д-р инж. Ина Николова-Яан, зам.-декан по Учебна дейност, акредитация и академичен състав, Веселин Ангелов, член на УС на АБЗ и Нина Колчакова, генерален секретар на АБЗ.

Според доц. д-р инж. Орлин Маринов е добре още от първи курс пред студентите да се представи застраховането като професия и така да се очертаят възможните перспективи за бъдещата им реализация.

Нина Колчакова, генерален секретар на АБЗ, представи накратко съдържащия се в дареното издание аналитичен доклад „Застраховането в България – икономически отпечатък и предизвикателства пред развитието“. Тя изрази убедеността си, че той ще е полезен както за студентите, така и за преподавателите и посочи, че следващата съвместна инициатива може да е представянето на доклада пред академичната аудитория.   

Развитието на сътрудничеството между застрахователния сектор и висшите учебни заведения е сред водещите приоритети на АБЗ и подписването на меморандума със Стопанския факултет към Технически университет- София е поредната стъпка в това направление. Тази политика е израз на осъзнатата в сектора необходимост от развитието както на академичната мисъл в застраховането, така и от изграждането на ново поколение професионалисти.

Начало