Публикувана е Директива (ЕС) 2023/2673 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2011/83/ЕС по отношение на договорите за финансови услуги, сключени от разстояние, и за отмяна на Директива 2002/65/ЕО

През декември 2023 г. в Официалния вестник на ЕС беше публикувана Директива (ЕС) 2023/2673 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2011/83/ЕС по отношение на договорите за финансови услуги, сключени от разстояние, и за отмяна на Директива 2002/65/ЕО.

Директивата , въвежда множество промени свързани с:

-        изясняване на обхвата и характеристиките за безопасност,

-        разширени правила за разкриване на информация,

-        възможност за потребителите да поискат човешка намеса на сайтове, използващи робот-съвети или чатботове,

-        опростено теглене на договори чрез удобна за потребителя функция и

-        предоставяне на допълнителна защита от измамни потребителски интерфейси.

Текстът на директивата можете да намерите на следния линк: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202302673 .

След влизането в сила на директивата на 18 декември 2023 г., държавите членки трябва:

-        до 19 декември 2025 г. да приеме законови, подзаконови и административни разпоредби, и

-        до 19 юни 2026 г. да започнат да прилагат тези разпоредби.

Начало