В Официалния вестник на Европейския съюз беше обнародван Data Act, който се отнася и до застрахователните услуги

През месец декември беше обнародван Регламент 2023/2854 от 13 декември 2023 година относно хармонизирани правила за справедлив достъп до данни и за тяхното използване и за изменение на Регламент 2017/2394 и Директива 2020/1828 (Акт за данните – Data Act).

Новият регламент установява правила за предоставянето на данни от продукт и от свързана услуга на ползвателя на свързания продукт или свързана услуга; предоставянето на данни от държателите на данни на получателите на данни; предоставяне на данни от държателите на данни на органите от публичния сектор. Актът хармонизира правилата за въвеждане на предпазни мерки срещу незаконен достъп на трети страни до нелични данни, както и за разработването на стандарти за оперативна съвместимост на данните, до които ще бъде осъществяван достъп, и които ще се прехвърлят и използват. Актът  позволява на потребителите да имат достъп до генерираните от тях данни.

Регламентът обхваща лични и нелични данни и се прилага по отношение на застрахователите в качеството им на държатели и получатели на данни, тъй като данните, получени съгласно този регламент, ще е необходимо да могат да бъдат споделяни с потребителите, както и с трети страни.

Регламентът за данните задължава производителите и доставчиците на услуги да позволяват на своите потребители, независимо дали са компании или физически лица, да имат достъп и да използват повторно данните, генерирани от използването на техните продукти или услуги. Също така позволява на потребителите да споделят тези данни с трети страни – например собствениците на автомобили могат да изберат в бъдеще да споделят определени данни за превозни средства с механик или с тяхната застрахователна компания.

Регламентът e достъпен на следния линк: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202302854, като влиза в сила на 12 януари 2024 г. - 20 дни от деня на публикуването му в Официален вестник на ЕС.

Начало