Всички застрахователни дружества надвишават капиталовите изисквания за платежоспособност към края третото тримесечие за 2019 г.

Застрахователната регулаторната рамка, приложима в ЕС - Платежоспособност II - задава параметрите за оценка на платежоспособността на застрахователите чрез модели за изчисление на капиталовите резерви, чрез които се гарантира, че дружеството може да изпълнява безпроблемно ангажиментите си към застрахованите лица. За тази цел са въведени два индикатора/изисквания. Именно чрез тях може да се оцени „стабилността“, платежоспособността на дадено застрахователно дружество.

Единият е индикаторът „Капиталови изисквания за платежоспособност“ (КИП). Той показва необходимия капитал, който всяко едно застрахователно дружество трябва да поддържа, за да покрие застрахователните и финансови рискове, на които е изложено.

Другият индикатор е „Минимални капиталови изисквания“ (МКИ) и показва минималния капитал, който застрахователното дружество трябва да има, за да покрие застрахователните и финансови рискове, на които е изложено.

Изчисляват се също и два коефициента, базирани на данните по описаните по-горе индикатори, които показват в каква степен застрахователното дружество покрива капиталовите изисквания за платежоспособност. Регулаторната норма е покритието да е 100 процентни пункта.

  • Коефициент между допустимите собствени средства и КИП
  • Коефициент между допустимите собствени средства и МКИ

Данните  се изчисляват от КФН и се оповестяват публично чрез сайта на комисията. Видно от данните за третото тримесечие на 2019 г. всички застрахователни дружества надвишават, и то значително, 100% праг на покритие.

Общо за нашия застрахователен пазар покритието на капиталовите изисквания към края на трето тримесечие на 2019 е както следва:

Общо застраховане

  • Покритието на КИП с допустими собствени средства се изчислява на 199%.
  • Покритието на МКИ с допустими собствени средства се изчислява на 316%.

Животозастраховане

  • Покритието на КИП с допустими собствени средства се изчислява на 246%.
  • Покритието на МКИ с допустими собствени средства се изчислява на 368%.
Начало