Застрахователен пазар: резултати за април 2020 г.

Въздействието на факторът „коронавирус“ и намалената стопанска активност са видни и през прочита на данните за застрахователния пазар за април 2020 г. На годишна база общо за пазара се отчита намаление на премийния приход с -2,6 %, а същевременно размерът на изплатените обезщетения се повишава с 7,3%.

Премийният приход в общото застраховане към април 2020 г.  е 804,9 млн.лв., като спадът спрямо април 2019 г. е -0,5%. Изплатените обезщетения в общото застраховане са в размер на 257,3 млн. лв., с 4,8% повече в сравнение със същия период на 2019 г.  

Спад на премийния приход се регистрира  по линии на бизнес, свързани с транспорта, както и очаквано по застраховка „Помощ при пътуване“, където намалението е с 44%. Интересно е да се отбележи, че се наблюдава ръст на премиите по застраховки „Пожар и природни бедствия“ с 17,8% и „Щети на имущество“ с 12,8%.

В животозастраховането  премийният приход е 160 млн. лв., като спадът на годишна база продължава, за април е – 11,84%. Размерът на изплатените обезщетения достига 61,5 млн.лв., като ръстът спрямо април 2019 е 23,3%. Най-силен спад в премийния приход на годишна база се отчита по линия на застраховка „Заболяване“ (-29,75%), като същевременно по нея се регистрира и силно повишение на размера на изплатените обезщетения (+21,16%).

 

По данни на КФН

Начало