Застрахователният пазар през 2019 г.

Съгласно предварителните данни на КФН, 2019 г. завършиха 35 български застрахователя – 24 по общо застраховане и 11 по животозастраховане, които реализираха премиен приход от над 2,9 млрд. лв., което представлява ръст от 14,8% спрямо този от 2018 г.

 

2019 година беляза поредния номинален ръст на премийния приход почти по всички линии на бизнес.

Общото застраховане продължава да доминира пазара с 82,9% дял. Премийният приход достига до 2 411,9 млн. лв., като ръстът на годишна база е 15,5%. Най-голям дял традиционно заемат застраховката „Гражданска отговорност на автомобилистите“ (45,2%) и застраховка „Каско на автомобилите“ (27%). Ръстът в общото застраховане е базиран най-вече на увеличението от 16,4% на премийния приход в „Гражданската отговорност на автомобилистите“, както и на автомобилното „Каско“ от 5,6%. Струва си да се отбележи и повишението на приходите от „Помощ при пътуване“ (61,2%), „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и и използването на плавателни съдове“ (42,2%) и застраховка „Правни разноски“ (над 340 пъти). Някои от линии на бизнес, обаче, бележат спад като застраховка „Индустриален пожар“ (-4,6%) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на летателни апарати“ (-6,4%). За разлика от 2018 г., когато застраховки с ниско проникване като „Гаранции“, „Кредити“ и „Разни финансови загуби“ отбелязаха ръст спрямо предходната 2017 г., през отчетната 2019 година ръст има единствено при застраховка „Гаранции“ (332,6%), докато при другите две застраховки се отчита спад (-17,8% при „Кредити“ и -8,7% при „Разни финансови загуби“). Забележителният растеж на  премийния приход при застраховка „Гаранции“ се дължи най-вече на нейното повишено търсене заради възможността за гарантиране на договорни задължения в случаите на участие в обществени поръчки по ЗОП.

Ръст има и по линия на изплатените обезщетения в общото застраховане, като размерът им достига до 1 035,2 млн. лв.

Премийният приход в животозастраховането за 2019 г. е 498,9 млн. лв. С прираст на годишна база от 11,4%, секторът също бележи по-добър резултат от общата макроикономическа картина. Само за сравнение през 2018 г. ръстът му беше едва 3,7%. Основен дял в него традиционно заемат „Застраховка живот“ (49,1%), здравните застраховки (21,9%) и „Застраховка живот, свързана с инвестиционен фонд“ (18,3%). Двигател на растежа му са премиите по здравните застраховки (с впечатляващи 54,3% прираст на годишна база) и „Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд“ (с ръст от 18,5%). Сумата на изплатените обезщетения в животозастраховането достига 177,8 млн. лв.

Застрахователната плътност също бележи сериозен растеж, като достига до най- високия си резултат в новата ни история от 413 лв. на глава от населението.

Начало