ЗК „УНИКА“ АД

София 1000, бул. Тодор Александров 18
тел: +359 700 111 50
факс: +359 2 915 63 00

http://www.uniqa.bg

ЗАД “Асет Инс”

Гр.София, ул.Шар Планина №33
тел: +359 2 904 77 00
факс: +359 2 904 77 55
office@assetins.bg
http://www.assetins.bg/

„ЗД Евроинс”АД

Гр.София, п.к. 1592, бул.”Христофор Колумб”43

Тел: + 359 700 17 241, + 359 2 9651 525

Факс: + 359 2 4144526, + 359 2 9651 526

office@euroins.bg

http://www.euroins.bg/

„Застрахователно Дружество ЕИГ Ре” АД

бул.”Христофор Колумб” 43, 1592 София
тел: 02/4144337
факс: 02/9879167 secretary@eig-re.com
http://eig-re.com/

„Групама Застраховане“ ЕАД

София 1124, бул. „Цариградско шосе“ 47А, бл. В, ет. 3

тел: +359 2 915 88 59; +359 2 915 88 02

факс: +359 2 915 88 99

e-mail: office@groupama.bg

https://www.groupama.bg/bg

“ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД

Гр.София-1463
Бул.Витоша № 89Б

тел: 0700 16 166
office@dzi.bg
http://www.dzi.bg

ЗАД "Армеец" АД

Гр.София 1000
ул.”Ст. Караджа”№ 2
Телефон: +359 (0)2 8119100
Факс: +359 (0)2 8119103
http://www.armeec.bg

Дженерали Застраховане АД

гр. София 1504 бул. Княз Ал. Дондуков №68
call center - 24-ЧАСОВ АСИСТАНС ЦЕНТЪР
7222

(от страната, за всички мобилни оператори и фиксирани мрежи, на цена според тарифния Ви план)
+359 29 26 7222

(от страната и чужбина според тарифния Ви план)

information.bg@generali.com

assistance.claims.bg@generali.com

www.generali.bg

ЗД „БУЛ ИНС” АД

ЕИК 831830482
Седалище и адрес на управление:
Република България, гр. София - 1407, бул. „Джеймс Баучер" № 87
тел.: 0700 16633, (02) 45 201 602, факс: (02) 91 981 11
http: www.bulins.bg
e-mail: ceo@bulins.bg

ЗК ”Лев Инс” АД

Бул. Черни Връх № 51Д Пк 1407
тел: +359 0800 15 333
факс: +359 2 952 24 81 info@lev-ins.com
http://www.lev-ins.com

ЗАД "Алианц България" АД

Гр. София 1407, район Лозенец,
ул. "Сребърна" №16
тел: +359 2 930 21 61
факс: +359 2 986 08 10
office@allianz.bg
http://www.allianz.bg

ЗАД "Енергия" АД

1407, гр. София
ул. "Сребърна" №16
тел: +359 2 980 89 93
факс: +359 2 986 39 04
info@energy.bg
http://www.energy.bg

ЗАД “ОЗК-Застраховане” АД

гр. София, ул. “Света София” № 7, ет. 5, п.к 1000
тел: +359 2 981 31 22
факс: +359 2 981 43 51
headoffice@ozk.bg
http://www.ozk.bg

 

ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"

Гр.София, ПК 1000
Пл.”Позитано”, № 5
тел: +359 2 985 66 10
public@bulstrad.bg
http://www.bulstrad.bg

Колонад Иншурънс Ес Ей – клон България

гр.София - 1407,

бул. Черни връх 51Б, вх. Б, ет. 2

тел: +359 2 930 93 30

info@colonnade.bg

www.colonnade.bg

БАЕЗ ЕАД – Българска агенция за експортно застраховане ЕАД

Гр.София-1301
Бул. Александър Стамболийски 55 ет. 1

тел: 02/9236911

office@baez.bg

www.baez.bg

„Застрахователна Компания България Иншурънс“ АД

Адрес: 1618 София, бул. „България“ 110 - В, ет. 3

Тел.:+ 359 (0) 700 13 555

e-mail: office@bulgariainsurance.bg

Начало