Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) e представително за сектора сдружение,  учредено през 1992 г. През годините АБЗ се превърна в обединяващо звено  за участниците на застрахователния пазар и утвърди водещата си позиция при създаването на общи политики за развитие на сектора. Към 2024 г. в нея членуват 29 компании, представляващи над 92% от българския застрахователен пазар.

  • Водещи цели

Още със създаването си, основна цел на Асоциацията е да защитава общите интереси и правата на своите членове на национално, европейско и международно ниво, и да ги подпомага при осъществяването на застрахователната им дейност. Чрез дейността си АБЗ способства за  развитието на ефективен, конкурентен и устойчив застрахователен пазар.

АБЗ е активно ангажирана в поддържането на отворен диалог между застрахователи, потребители, държавни институции, технологичната индустрия и неправителствените организации с цел постигане на иновативност на индустрията, развитие на дейност при лоялна конкуренция, по-голяма социална отговорност и повишаване на застрахователната култура.

  • Приоритетни дейности

За реализирането на главната ни цел и за постигането на по-добри резултати, АБЗ:

• съгласува и координира интересите на членовете си при осъществяваната от тях дейност и ги представлява пред държавните органи, обществени организации и други на национално и европейско ниво;

• активно участва в процесите по усъвършенстване на законодателна рамка в областта; изготвя мотивирани и обосновани становища по проекти за нормативни актове, регламентиращи застраховането;

• координира международните връзки на своите членове, осъществява контакти и упражнява представителни функции пред международни организации и съюзи;

• реализира информационни, образователни и други инициативи, които подпомагат дейността на членовете на АБЗ, повишават публичното разбиране за приноса на застрахователната индустрия за икономическото развитие и социална защита, стимулират пазарното потребление чрез повишаване на обществената информираност и застрахователна грамотност.

 

Нашето сдружение действа при спазване принципите на демократичност, доброволност, равенство и колегиалност, регламентирани като водещи в Устава на АБЗ. Решенията на организацията се основават на консенсусния подход и са независими от държавните институции, при строго спазване на императивите на действащата нормативна уредба.

Начало