Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) провежда устойчива и проактивна политика на сътрудничество с международни институции, държавни органи, национални организации и институции, браншови сдружения, академични среди и други заинтересовани лица, имащи отношение към развитието на застрахователния пазар.

Като представително за българския застрахователен бизнес сдружение АБЗ е член на европейската федерация по застраховане и презастраховане Insurance Europe. Асоциацията е редовен участник в организираните от европейската федерация форуми и си сътрудничи активно с нея при изработването на общи позиции и обмена на информация на европейско ниво. Благодарение на членството в Insurance Europe и поддържането на професионални контакти със сродни институции, АБЗ предоставя на своите членове постоянна актуална информация за новостите в бранша и възможност за обмяна на опит и компетенции.

С годините АБЗ се е наложила като основната координационна точка между застрахователния бизнес, законодателната и изпълнителната власти и националните компетентни органи. Асоциацията е изградила дългогодишно сътрудничество с Комисията за финансов надзор, Министерство на финансите и други институции и организации на всички нива, с които си сътрудничи по отношение на нормотворческия процес в областта на застраховането. АБЗ работи активно с Гаранционния фонд и Националното бюро на българските автомобилни застрахователи (НББАЗ).

АБЗ е член на три междуведомствени работни групи: работна група № 26 „Финансови услуги” на Съвета по европейски въпроси към Министерски съвет, работна група по финансова грамотност към Министерство на финансите, Съвет за развитие на капиталовия пазар към КФН.

АБЗ има ползотворно сътрудничество и с всички други браншови организации във финансовия сектор.

Във връзка със свои обществено-полезни инициативи АБЗ работи със съдействието на Пътна Полиция – МВР и Министерство на образованието и науката (МОН).

Задълбочаването на сътрудничеството между застрахователния сектор и висшите учебни заведения е сред водещите приоритети на АБЗ. Динамиката на финансовия и застрахователния сектор предопределя необходимостта от подготовка на младо поколение професионалисти, в която активно да участва и застрахователния бизнес.  В тази връзка АБЗ поддържа трайни и задълбочени отношение с водещи висши учебни заведения в страната: Университет за национално световно стопанство (УНСС), Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Стопанската академия „Д.А. Ценов“ - Свищов, Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, Технически университет – София.

Начало