АНАЛИЗ на Европейската практика във връзка с определяне и изплащане на обезщетения при смърт на лице в резултат от пътнотранспортно произшествие, покрити от застраховката Гражданска отговорност на автомобилистите

 

  1. Различни подходи при обезщетяване в случаи на смърт на лице в резултат от пътнотранспортно произшествие за имуществени и неимуществени вреди

Няма единна европейска практика и/или законодателство, които да се прилагат при обезщетяване при смърт на лице в резултат от пътнотранспортно произшествие. Всъщност, в различните европейски страни се прилагат различни системи за обезщетяване, които могат да са фундаментално различни, включително и поради факта, че са съобразени с редица специфични за страната фактори. 

 

В голяма част от европейските държави (Великобритания, Германия, Франция и т.н.) основната цел е да се компенсира конкретно (пряко) причинената вреда и следователно компенсацията се определя от размера на имуществените вреди. Например, загубата на съпружеска подкрепа (смърт на съпруг/а)се изчислява въз основа на конкретни и обективни показатели (като загуба на доход), като сумата се капитализира с текущия показател за смъртност и законовите лихвени равнища. А обезщетенията за неимуществени вреди имат по-скоро характер на символична компенсация.

В други държави, като Испания и Италия, обезщетенията за  неимуществени вреди(морални щети, болки и страдания) възлизат на над  половината размер на общата компенсация (за имуществени и неимуществени вреди). В тези две държави за определяне на неимуществените обезщетения са използват нарочни методики в табличен вид. Там имуществените вреди се компенсират в сравнително ограничена степен, но за неимуществени вреди се определят високи обезщетения, като по този начин се компенсират и подценените имуществени вреди в индивидуалните случаи.

Като илюстрация на фундаменталната разлика в подходите може да се даде следния пример (по данни на Claims Focus, April 2018)  с изчисления за примерно обезщетение в случай на смърт на 41-годишен мъж (съпруг и баща), което би било присъдено съответно във Великобритания и Италия. Съотношението на обезщетението за имуществени вреди към неимуществени вреди във Великобритания би било 99:1, докато в Италия би било 34:66.

  1. Европейски практики и подходи при определяне на обезщетенията за неимуществени вредипри смърт на лице в резултат от пътнотранспортно произшествие

Анализ, изготвен от АБЗ със съдействието на Insurance Europe, на относимото към казуса европейско законодателство и практика, категорично сочи, че не съществува единна европейска практика или законодателен подход по отношение на обезщетенията за неимуществени вреди, включително и във връзка с определяне кръга близки на загиналото лице, които имат право да претендират за обезщетение.

В преобладаваща част от европейските държави има приети методики и таблици за определяне размера на обезщетенията за неимуществени вреди при смърт на лице в  резултат на пътен инцидент и кръга близки лица, които имат право да претендират за такива. В някои държави размерът на обезщетенията е съобразен с наложила се съдебна практика (Великобритания).

В част от европейските държави като Малта и Словакия в законодателството не се предвиждат обезщетения за неимуществени вреди в случаи на пътни инциденти, т.е. застраховката гражданска отговорност на автомобилистите не покрива неимуществени вреди (морални болки и страдания) за близките на починал в резултат на инцидент с моторно превозно средство.

В други, като Гърция, Полша, България, няма методика/таблици с лимити за определяне на обезщетенията, както и общоприета/наложила се съдебна практика, на която съдилищата могат да се позовават, като размерът им се определя от съда според индивидуалните обстоятелства в конкретния случай.

По-долу в таблица е дадена информация за практиката и законодателните подходи в различни европейски страни при определяне на обезщетения за неимуществени вреди в случаи на пътни инциденти. Страните, включени в таблицата са тези, които отговориха на запитването на АБЗ, отправено чрез  Insurance Europe.

Както се вижда, в повечето държави обезщетенията за неимуществени вреди (според закона, методиките или съдебните практики) са в рамките на 5 000 – 25 000 евро.

По-високи обезщетения за неимуществени вреди са предвидени в Италия (около 330 000 евро) и Испания (до около 90 000 евро).

 

Държава

Размери на обезщетението за неимуществени вреди („болки и страдания“)

Пояснения

Австрия

10 000 – 20 000 евро според съдебна практика

 

Белгия

1 500 – 24 000 евро

Има лимити в табличен вид (методика), определени в закон

Великобритания

Около 11 000 евро според съдебна практика

 

Германия

5 000 – 15 000 евро очакван размер на обезщетенията

Наскоро е прието законодателство, с което се въвежда възможност за компенсиране на неимуществени вреди (болки и страдания)  на трети лица в случай на внезапна (мъчителна) смърт.

Гърция

Няма лимити

Размерът на обезщетенията се определят от съда.

Дания

До 13 400 евро

Има определен горен лимит, конкретната индивидуална сума се определя със съдебно решение

Испания

10 000 – 90 000 евро

Според  методика с лимити в табличен вид, определени в закон

Италия

24 020 - 331 920 евро

Според лимити в табличен вид, прилагани от Милански съд и използвани като модел в Италия за 2018 г.

Малта

       -

В законодателството не се предвиждат обезщетения за неимуществени вреди в случаи на пътни инциденти.

Румъния

8 836 евро

Среден размер на обезщетение към март 2018

Подписан е меморандум за сътрудничество между Комисията за застрахователен надзор и Висшия съдебен съвет, като една от целите е унифициране на съдебната практика по отношение на присъжданите обезщетения за неимуществени вреди.

Словакия

-         

В законодателството не се предвиждат обезщетения за неимуществени вреди (морални болки и страдания) в случаи на пътни инциденти

Франция

6 000 – 30 000 евро

Има лимити в табличен вид (методика), определени в закон

Холандия

12 500 – 20 000 евро

Наскоро е прието законодателство , съдържащо лимити в табличен вид (методика) за определяне на размера на обезщетението за неимуществени вреди (емоционална загуба)

Чехия

10 000 - 20 000 евро

Съдебна практика

Полша

Няма лимити

Размерът на обезщетенията се определят от съда

 

 

  1. Цена на застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, щетимост  и размер на обезщетенията за неимуществени вреди

 

Основна тежест при формиране цената на  застраховката ГО на автомобилистите има „частта“ на рисковата премия, която е в пряка зависимост от фактори като щетимост (брой щети/вреди) и размера на претенциите/изплатени обезщетения за имуществени щети и вреди и неимуществени вреди.

Размерът на обезщетенията за имуществени вреди очаквано и обосновано е обвързан със стандарта на живот в дадената държава, доколкото, например ,медицински разходи, „загуба на доход“ и други, отразяват и следват обичайните за конкретната държава ценови равнища.

По отношение на оценката на нематериалните вреди (болки и страдания), разбираемо, не могат да се прилагат обективно-измерими критерии. Но субективността и оттам непредвидимостта на разходите (при липса на методика, правила) може да доведе до особено значими затруднения при оценката на риска и съответно адекватното изчисляване на рисковата премия.

С оглед на това в европейските държави (с няколко изключения, сред които и България) са разработени, приети са и се прилагат законови разпоредби, методики и/или таблици с лимити за обезщетения за неимуществени вреди или се използва наложила се/общоприета съдебна практика за определяне на размера им, както показва анализът на АБЗ.

Средната цена на застраховката  „Гражданска отговорност“ на автомобилистите е в пряка зависимост от размера на обезщетенията за неимуществени вреди, включително и когато тези обезщетения не са законово определени или са в значително надвишаващ обичайния за Европа размер. Така например, в Италия размерът на обезщетенията за неимуществени щети е най-висок в Европа, като средната цена на застраховката ГО също е най-висока в Европа - 348 евро - и значително надвишава средното европейско ниво от 229 евро за застраховка.

В България, от една страна, присъжданите обезщетения за неимуществени вреди са сред най-високите в Европа в сравнение със средния размер на обезщетенията от 5000- 25 000 евро, а от друга  - цената на застраховката ГО на автомобилистите в България  е сред най-ниските в Европа.

 

България: Размер на обезщетенията само за болки и страдания на 1 наследник на загинал при ПТП за периода 2013 – 2017 г.

 

Година

2013

2014

2015

2016

2017

Средно обезщетение на 1 наследник в лв.

82 745

90 383

102 751

88 781

117 841

 

До юли 2018 г.  актюерските изчисления се базириха на очакванията за 2,5 – 3 наследници при един смъртен случай. Така, през 2017 г. общият размер на едно средно обезщетение за всички правоимащи наследници би бил към 350 000 лв.

С тълкувателното решение на ВКС от юли т2018 г. чувствително се разширява кръгът на лицата, които могат да претендират за обезщетение за смърт на близък в случай на смърт при ПТП, като повишеният брой лица, имащи право на обезщетение, обосновано води до по-висок общ размер на  обезщетенията. 

Анализът по показателя „щетимост“ отново очертава противоречива ситуация в България. При неимуществените вреди щетимостта основно се измерва с брой смъртни случаи в резултат на ПТП. Съответно, колкото повече смъртни случаи в резултат на ПТП има (и колкото по-високи са обезщетенията), толкова по-висока следва да бъде рисковата премия, за да покрива адекватно риска. Това води до по-висока цена на застраховката ГО на автомобилистите.

Средно за Европа жертвите в случай на ПТП са 49 на млн. население, докато в България са 96.

Но в случаят с България имаме трайно най-висок брой смъртни случаи в резултат на ПТП в Европа при най-ниска или една от най-ниските цени на застраховката ГО  Европа. 

Средна цена на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите  Европа за 2016 е 229  евро, а в България 97 евро.

 

  1. Изводи

Посочената по-горе статистика сочи, че средната цена на застраховката ГО на автомобилистите в България е сред най-ниските в Европа, размерът на обезщетенията за неимуществени вреди е сред най-високите в Европа, а щетимостта (като брой смъртни случаи при ПТП) – най-висока в ЕС.

Тази ситуация логично създава потенциал за генериране на значителни загуби по застраховката ГО на автомобилистите, какъвто е и изводът от Анализа на пазара на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите в Р. България, публикуван от Комисията за финансов надзор на 20.07.2018 г.

В допълнение, с решението на ВКС чувствително се разширява кръгът на лицата, които могат да претендират за обезщетение за смърт на близък в случай на смърт при ПТП, което предвидимо и обосновано ще увеличи в пъти средния размер на обезщетенията за неимуществени вреди. Това вече е факт на пазара. Според данните на Гаранционен Фонд за средна цена на ГО на българския пазар, средната цена през месец май 2018 (преди решението на ВКС) е била 232,61 лв, докато през октомври 2018, само 4 месеца след решението, тя вече е достигнала 332,59 лв.

Проблемът за застрахователния сектор е огромен и заплашва платежоспособността на застрахователите по застраховката „Гражданска отговорност на автомобилистите“ като основен платец на обезщетения за причинена смърт. Има реален риск за финансово дестабилизиране на дружествата. Този риск се отчита и от Европейската Комисия и заплашва оценката за пригодността на България за влизане в ERM2

 

 

 

 

 

Българските застрахователи, опериращи в условията на европейската директива Платежоспособност

ІІ, могат да отговорят новите условия и на изискванията на директивата за капиталова адекватност, съответно финансова стабилност, единствено с чувствително повишаване размера на рисковата премия, съответно цената на застраховката. Но според предварителни актюерски разчети на АБЗ, адекватното на сегашната ситуация повишаване на цената на застраховката ГО би било  непосилно за повечето български домакинства.  Затова следва да се търсят мерки, с които да се адресира проблема.

 

 

  1. Предложения за адресиране на проблема

 

-        Спешни промени в Кодекса за застраховането, където да се въведат еднократни и фиксирани размери на обезщетенията във връзка с неимуществените вреди на увредените лица, изразяващи се в морални болки и страдания, в резултат от смъртта на близък при пътнотранспортно произшествие. Тези фиксирани обезщетения да са съобразени с европейската практика и със стандарта на живот в България.

-        Да се започне работа по дългосрочно решение, а именно Методика, която да дава ясни и обективни критерии, по които правоимащите лица да получат заплащане на обезщетения за имуществени вреди. Комбинацията от лимитиране на обезщетението за неимуществени вреди при смърт на пострадалото лице и въвеждане на измерими критерии за имуществените вреди (напр. издръжка в съответствие с дохода на пострадалото лице) ще позволи справедливо обезщетяване на правоимащите лица без да се засягат необосновано интересите на застрахованите.

 

Анализът е изготвен от АБЗ със съдействието на Insurance Europe