Аналитичен доклад „Застраховането в България – икономически отпечатък и предизвикателства пред развитието“

Докладът „Застраховането в България – икономически отпечатък и предизвикателства пред развитието“ е изготвен от Института за пазарна икономика (ИПИ) по поръчка на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) през 2022-23 г.

Представлява независимо изследване, което се прави за първи път в България по отношение на застрахователния сектор. Целта му е да се очертае съвкупният икономическия „отпечатък“ на дейностите по застраховането върху вътрешното търсене в националното стопанство, както и да се изследва степента на използване на застрахователните механизми за осигуряване на пълноценна икономическа и социална защита на гражданите и бизнеса. В доклада се прави преглед на българския застрахователен сектор, ролята и мястото му в икономиката през последните години, разглежда се влиянието на държавата и нейните регулации по отношение на  застрахователната дейност и се представят преките и косвените ефекти на сектора върху икономиката на България. Чрез сравнения с пазарите на други европейски държави, с фокус върху тези, които са близки в социално-икономическо отношение, се дава възможност българският застрахователен сектор да се постави перспектива и да се посочат възможностите за развитие. Представената чрез доклада широка и обективна картина на българския застрахователен пазар създава солидна основа за генериране и обосновка на идеи по отношение на разнообразни социални, икономически, демографски или други публични политики, така че неизползваният потенциал на застраховането  да се насочи в обществена полза.

 

Свалете Резюме на аналитичния доклад „Застраховането в България – икономически отпечатък и предизвикателства пред развитието“!

Начало