Аналитичен поглед: Вътрешноевропейският трансграничен застрахователен пазар и мястото на България в него

През 2023 г. за втори пореден път в своя доклад „Годишен застрахователен преглед 2021“ EIOPA включва и  данни за „Трансграничните премии“ в Европейското икономическо пространство (ЕИП), което дава възможност за анализ на трансграничната дейност на застрахователите по животозастраховане и по общо застраховане, основана на свобода на предоставяне на услуги (FOS) и дейността чрез клонове (FOE).

От статистиката на EIOPA е видно, че през 2021 г. от 2383 активни в ЕИП застрахователни компании, обект на Платежоспособност II, 34% ефективно извършват трансграничен бизнес. Това е една от всеки три компании. За сравнение, през 2020 година от 2837 активни в ЕИП застрахователни компании 29% са предоставяли трансгранични застрахователни услуги.

Измерен в премиен приход, трансграничният застрахователен бизнес през 2021г. е бил в размер от 106,8 милиарда евро или с 20,5% повече от 2020 година. Тази цифра не включва бизнеса чрез свобода на установяване чрез местни дъщерни дружества, нито презастрахователения бизнес.

Друг факт, който трябва да се отбележи, е, че всяка страна от ЕИП е също и страна на произход (home country) на застрахователни дружества, извършващи трансграничен бизнес, а приемаща страна (host country) са не само няколко съседни на нея държави. Това само по себе си означава, че трансграничното застраховане е общоевропейско явление, което не се ограничава до няколко държави-членки. Тези констатации изтъкват недвусмислено успеха на проекта за Единен пазар и необходимостта българските застрахователи да го отчитат в стратегическите си планове.

Интересен е и по-задълбочен поглед към това явление от гледна точка на българския пазар:

Ако разглеждаме България като страна на произход по отношение на трансграничния застрахователен бизнес, общият премиен приход на четирите български застрахователи осъществили продажби в ЕИП – пряко или чрез клон през 2021г., е на стойност 90,8 млн. евро, което е с 15% повече от аналогичния приход през 2020г. от 79,1 милиона евро. Целият обем на изходящ от България застрахователен бизнес е само от продажби на  продукти от общото застраховане.

Обемът на входящия в България застрахователен бизнес за 2021г. е 172,4 млн. евро, отбелязвайки 18% ръст спрямо 2020г., когато е бил 149,4 млн. евро, до известна степен изненадващо на фона на ръста от 13%, реализиран от българските дружества на вътрешния ни пазар за същата година. От общо записания брутен премиен приход от чуждестранни дружества на нашия пазар 76,95 млн. евро са по животозастраховане, а 95,46 млн. евро – по общо застраховане. Така, докато „вносът“ и „износът“ на продукти по общо застраховане е сравнително балансиран, то България е изразен нетен вносител на животозастраховки.

 

Публикацията "Аналитичен поглед: Вътрешноевропейският трансграничен застрахователен пазар и мястото на България в него" може да свалите като pdf документ тук.

 

Начало