Застрахователен пазар: резултати за І-во тримесечие на 2020 г.

Премийният приход в общото застраховане за първото тримесечие на 2020 г. достига 631,3 млн.лв., като нарастването спрямо същия период на 2019 г. е 4,2%. Факторът „коронавирус“ се отразява особено силно върху приходите от застраховка „Помощ при пътуване“ -  по тази линия на бизнес спадът е с 42,4% на годишна база. Изплатените обезщетения в общото застраховане са в размер на 257,3 млн. лв., с 6,7% повече в сравнение с първото тримесечие на 2019 г.

Премиен приход в лв. в общото застраховане за първо тримесечие на 2019 г.  и 2020 г. 

  м. 01 м. 02 м. 03
2019 226 812 558 403 109 672 605 867 366
2020 254 171 714 437 384 063 631 293 385

 

Изплатени обезщетения - общо застраховане - за първо тримесечие на 2019 г. и 2020 г. 

  м. 01 м. 02 м. 03
2019 79 496 499 155 304 330 241 086 715
2020 90 797 788 175 000 364 257 264 591

 

Животозастраховането бележи спад в премийния приход с 9,5%, като общият размер е 129,2 млн. лв. Най-силен спад се отчита по линия на застраховка „Заболяване“ – с 28,9% в сравнение с 2019 г.  Същевременно, се регистрира значителен ръст на годишна база - с 36% - в размера на изплатените обезщетения. Общата им сума е 48,9 млн. лв.

 

Премиен приход в лв. в животозастраховането за първо тримесечие на 2019 г.  и 2020 г. 

  м. 01 м. 02 м. 03
2019 55 363 655 91 678 068 142 736 053
2020 51 316 793 92 475 472 129 162 525

 

Изплатени обезщетения - животозастраховане - за първо тримесечие на 2019 г. и 2020 г. 

 

  м. 01 м. 02 м. 03
2019 12 106 926 24 088 135 35 962 815
2020 18 605 774 32 605 048 48 920 827

 

Начало