Застрахователният пазар през 2018 г.

Според  годишния отчет на КФН към края на 2018 г. общият брой на лицензираните (пре)застрахователи със седалище в Република България е 37. От тях 25 са общозастрахователни дружества, 11 животозастрахователни дружества и 1 презастраховател, чийто лиценз дава право на дружеството да извършва дейност по презастраховане по общо застраховане и по животозастраховане. От тях 32 дружества прилагат режима Платежоспособност II и имат право на достъп до пазара на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство (единен пазар), а останалите 5 застрахователи извършват дейност без право на достъп до единния пазар.

Към края на четвърто тримесечие на 2018 г., която включва данните за всички застрахователи със седалище в Република България:
· брутният премиен приход към 31.12.2018 г. възлиза на 2 470 млн.лв., като отчита ръст от 14% на годишна база;
· българският застрахователен пазар (общо застраховане и животозастраховане) е разпределен в съотношение 84% към 16% в полза на записаните премии по общо застраховане;
· застрахователното проникване, изчислено на база брутен премиен приход като процент от БВП, през 2018 г. се изчислява на 2.29% при стойност от 2.19% в края на предходната година. Показателят за застрахователно проникване при общото застраховане се изчислява на 1.9% в края на отчетния период спрямо 1.8% година по-рано. Застрахователното проникване при животозастраховането в края на 2018 г. се изчислява на 0.36% при 0.40% година по-рано;
· застрахователната плътност, изчислена като брутен премиен приход на глава от населението, се увеличава до 353 лв. в края на 2018 г. в сравнение с 306 лв. в края на 2017 г.
Застрахователната плътност по общо застраховане възлиза на 298 лв. на човек от населението при стойност от 250 лв., изчислена за 2017 г. Застрахователната плътност по животозастраховане възлиза на 55 лв. на човек от населението спрямо 56 лв. година по-рано.

Общо застраховане
Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите по общо застраховане със седалище в Република България, с право на достъп до единния пазар, към края на 2018 г., възлиза на 2 050 млн.лв., в т.ч. 2 026 млн.лв. по директно застраховане и 23 млн.лв. по активно презастраховане. На годишна база се отчита ръст на брутния премиен приход от 19%. Ръстът на премийния приход общо за пазара се дължи основно на ръста на премиите по задължителната застраховка "Гражданска отговорност във връзка с моторни превозни средства (МПС)”.
През 2018 г. в структурата на портфейла на дружествата, които извършват дейност по общо застраховане, основен дял от 75% заемат автомобилните застраховки, като застраховка "Гражданска отговорност във връзка с МПС" заема дял от 45%, а делът на застраховка "Автокаско” е съответно 30%.
Реализираният премиен приход по застраховка "Гражданска отговорност във връзка с моторни превозни средства” през изминалата година нараства с 42% на годишна база (272 млн.лв. в абсолютна стойност) и възлиза на 917 млн.лв. Значителният ръст бе провокиран от два основни фактора – предписанието на КФН за увеличение на резервите по застраховката вследствие на системните загуби по тази линия на бизнес и решението на Върховния касационен съд (ВКС), с което се разширява кръгът на роднините, които имат право на обезщетение за „болки и страдания“ при смърт на техен близък на пътя.
За периода януари - декември 2018 г. записаният премиен приход по застраховка "Автокаско” възлиза на 615 млн.лв., като се отчита ръст от 8% на годишна база.
В края на 2018 г. имуществените застраховки срещу пожар и други бедствия у нас заемат дял от 14% от брутния премиен приход при дял от 17% в края на 2017 г.
Реализираният премиен приход по тези застраховки възлиза на 293 млн.лв., като се отчита ръст от 1% на годишна база.

Застраховките във връзка с медицински разходи, защита на доходите и обезщетение на работниците, заемат дял от 4% в структурата на брутния премиен приход в края на 2018 г., реализиран от застрахователите по общо застраховане. Премийният приход по тези застраховки през 2018 г. възлиза на 75.3 млн.лв. при 68.0 млн.лв. през 2017 г.

Oтстъпените премии на презастрахователи за 2018 г. са в размер на 653 млн.лв. и представляват 32% от брутния премиен приход, реализиран в сектора.
Коефициентът на самозадържане се изчислява на 0.68.

Възникналите претенции по общо застраховане към края на 2018 г. са в размер на 1 147 млн.лв., като се отчита ръст от 23% на годишна база.

Подобно на структурата на брутния премиен приход, в структурата на възникналите претенции по класове застраховки най-голям относителен дял от 85% заемат автомобилните застраховки, следвани от имуществените застраховки, заемащи дял от 8%. Най-голямо увеличение в размера на възникналите претенции на годишна база в края на 2018 г. се отчита по застраховка "Гражданска отговорност във връзка с моторни превозни средства” (с 234 млн.лв.). Това увеличение се дължи както на размера на средната предявена претенция на годишна база, така и на увеличение на броя на предявените претенции.

През 2018 г. се наблюдава тенденция на по-бързо предявяване на претенциите във времето. Общо за пазара брутният коефициент на щетимост в края на 2018 г. нараства до 0.61 при 0.57 година по-рано. Възникналите разходи пред общозастрахователните дружества (всички технически разходи, направени от дружествата през отчетния период) нарастват с 5% на годишна база и в края на 2018 г. възлизат на 563 млн.лв. Те представляват 27% от брутния премиен приход, реализиран в сектора.

Брутният коефициент на разходите в края на отчетния период се изчислява на 0.30 при
0.33 в края на 2017 г. В края на 2018 г. най-висок брутен  комбиниран коефициент, над 1, се изчислява по застраховка "Гражданска отговорност във връзка с моторни превозни средства".

В края на отчетния период сумата на активите на общозастрахователните дружества възлиза на 3 119 млн.лв., като нараства с 15% на годишна база. Стойността на инвестициите на тези дружества нараства с 4% в края на 2018 г. и възлиза на 1 484 млн.лв., като заема дял от 48% от общата сума на активите. В структурата на агрегирания инвестиционен портфейл на дружествата по общо застраховане основен дял заемат държавните облигации (54%), следвани от инвестициите в недвижима собственост (12%). Делът на инвестициите в недвижима собственост (различна от тази за собствено ползване) в общия инвестиционен портфейл на дружествата по общо застраховане през 2017 г. и 2018 г. се запазва на 12%. През последната година делът на инвестициите в дялови участия в свързани предприятия намалява незначително, а делът на останалите дялови инвестиции нараства с 2 пр.п. В края на 2018 г. делът на инвестициите в облигации, нараства с 2 пр.п. за една година и достига до 63%. Този вид инвестиции за последните няколко години се увеличава за сметка на дела на инвестициите в депозити в банки, чийто дял намалява значително за последните години и достига 4% в края на 2018 г. В края на 2018 г. общият размер на задълженията на общозастрахователите възлиза на 2 229 млн.лв. и на годишна база нараства с 22%. Брутните технически резерви, заделени от общозастрахователните дружества, представляват 87% от задълженията на застрахователите по общо застраховане.


В края на 2018 г. размерът на брутните технически резерви, заделени от общозастрахователните дружества за изплащане на бъдещи обезщетения, нараства с 24% и достига 1 944 млн.лв. Ефект за увеличения размер на резервите има и тълкувателното решение № 1/2016 на Върховният касационен съд на Република България, съгласно което бе разширен кръга на ползващите се лица по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите". Превишението на активите над пасивите (задълженията) на застрахователите по общо застраховане в края на 2018 г. се изчислява на 890 млн.лв. при превишение от 836 млн.лв. В края на 2017 г. допустимите собствени средства за покритие на капиталовото изискване за платежоспособност на застрахователите по общо застраховане към 31.12.2018 г. възлизат на 914 млн.лв., а капиталовото изискване за платежоспособност (КИП) възлиза на 573 млн.лв. Допустимите собствени средства от първи ред - неограничени заемат 94% от общо допустимите собствени средства. Покритието на КИП с допустими собствени средства към края на 2018 г. се изчислява на 159%. Допустимите собствени средства за покритие на минималното капиталово изискване на застрахователите по общозастраховане към 31.12.2018 г. възлизат на 887 млн.лв., а минималното капиталово изискване(МКИ) възлиза на 257 млн.лв. Съответно покритието на МКИ с допустими собствени
средства към края на 2018 г. се изчислява на 346%.

Животозастраховане
Брутният премиен приход, записан от животозастрахователите към края на 2018 г., отчита спад от -5% на годишна база и в края на 2018 г. възлиза на 407 млн.лв., в т.ч. 404 млн.лв. по директно застраховане и 3 млн.лв. по активно презастраховане.
По отношение на структурата на портфейла на животозастрахователите по класове застраховки към края на 2018 г. не се наблюдава съществена промяна в сравнение с предходни години и основен дял в нея заемат застраховка с участие в печалбата (37%), застраховка във връзка с медицински разходи (18%) и други застраховки "Живот" (18%). Наблюдава се увеличение на дела на застраховка във връзка с медицински разходи (от 13% в края на 2017 г. на 18% в края на 2018 г.) и на застраховка във връзка със защита на доходите (от 7% в края на 2017 г. на 13% в края на 2018 г.).
Ръст на годишна база в размера на премиите се отчита по застраховка във връзка с медицински разходи, застраховка във връзка със защита на доходите и застраховка във връзка с обезщетение на работниците. По всички останали класове животозастраховане се наблюдава спад на премиите на годишна база.
Брутните възникнали претенции през 2018 г. по животозастраховане възлизат на 152 млн.лв. На годишна база се отчита спад в размера на възникналите през годината претенции с -11%.
В общата структура на възникналите претенции най-голям е делът на застраховка с участие в печалбата (62%), следвана от застраховка във връзка с медицински разходи (15%) и други застраховки "Живот” (13%).
Разходите, извършени от животозастрахователите във връзка с осъществяване на дейността им, нарастват с 5% на годишна база и в края на 2018 г. възлизат общо на 115 млн.лв., което представлява 28% от брутния премиен приход, реализиран за периодa.
Общата сума на активите в животозастрахователния сектор се увеличава с 3% на годишна база и в края на 2018 г. възлиза на 1 541 млн.лв.
Стойността на инвестициите на животозастрахователите (с включена стойност на инвестициите по договори, обвързани с индекс и с дялове в инвестиционен фонд) е 1 406 млн.лв. в края на 2018 г., като те представляват 91% от общата сума на активите в сектора. Изменението в стойността на инвестициите се изчислява на -1% на годишна база.
Стойността на инвестициите, без активите, държани за обвързани с индекси и с дялове в инвестиционен фонд договори, възлиза на 1 197 млн.лв. От нея, основен дял към края на 2018 г. заема стойността на облигациите (62%), следвана от стойността на дяловите участия в
свързани предприятия (10%) и на колективните инвестиционни схеми (8%). Най-голямо увеличение на годишна база се наблюдава в стойността на дяловите участия в свързани предприятия (10.6 млн.лв. в абсолютна стойност) и на корпоративните облигации (8.3 млн.лв. в абсолютна стойност).
През 2018 г. продължава да се отчита намаление (с 40 млн.лв. на годишна база) на стойността на депозитите, различни от парични еквиваленти, и към края на годината те достига 23 млн.лв., което се обяснява с продължаващата среда на ниски лихвени равнища.
Стойността на активите, държани за обвързани с индекси и с дялове в инвестиционен фонд договори, се увеличава с 25% на годишна база и достига 210 млн.лв. в края на 2018 г., като тези инвестиции съставляват 15% от общия размер на инвестициите в животозастрахователния сектор.
Заделените от животозастрахователите брутни технически резерви (без технически резерви по договори, обвързани с индекс и с дялове в инвестиционен фонд) през 2018 г. се увеличават с 10% и в края на годината възлизат на 865 млн.лв.
Техническите резерви по договори обвързани с индекс и с дялове в инвестиционен фонд заделени към края на 2018 г. нарастват с 27% на годишна база и в края на годината възлизат на 203 млн.лв.
Превишението на активите над пасивите (задълженията) на застрахователите по животозастраховане в края на 2018 г. се изчислява на 413 млн.лв. при превишение от 464 млн.лв. в края на 2017 г.
Допустимите собствени средства за покритие на капиталовото изискване за платежоспособност на застрахователите по животозастраховане към 31.12.2018 г. възлизат на 399 млн.лв., а капиталовото изискване за платежоспособност (КИП) възлиза на 147 млн.лв. Допустимите собствени средства от първи ред - неограничени заемат дял от 97% от общо допустимите собствени средства. Покритието на КИП с допустими собствени средства към края на 2018 г. се изчислява на 271%.
Допустимите собствени средства за покритие на минималното капиталово изискване на застрахователите по животозастраховане към 31.12.2018 г. възлизат на 396 млн.лв., а минималното капиталово изискване (МКИ) възлиза на 104 млн.лв. Съответно покритието на МКИ с допустими собствени средства към края на 2018 г. се изчислява на 380%.
Спрямо 2017 г. допустимите собствени средства за покритие на капиталовото изискване за платежоспособност, както и превишението на активите спрямо пасивите, намаляват основно поради вливането на "ОББ-Животозастраховане" ЕАД в "ДЗИ-Животозастраховане" ЕАД.

Презастраховане
През 2018 г. дейност по активно презастраховане извършват седем компании по общо застраховане, две компании по животозастраховане и един презастраховател. Реализираният от тях премиен приход през годината възлиза на 1 755 млн.лв. при 1 546 млн.лв. година по-рано. Основен дял в дейността по активно презастраховане през отчетната година заема застраховка "ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” и имущественото застраховане срещу пожар и други бедствия. Изплатените обезщетения на цеденти възлизат на 927 млн.лв. В структурата на изплатените обезщетения най-голям дял заема имущественото застраховане срещу пожар и други бедствия.

 

Текстът е от Годишния отчет на Комисията за финансов надзор за 2018 г.

Начало