АБЗ отбелязва професионалния си празник на 1 октомври

Празникът е учреден от Асоциацията на българските застрахователи през 1996 г, а датата е избрана неслучайно – на 1 октомври 1891 г. в  Русе  е учредено първото българско застрахователно дружество "България".  Днес в АБЗ членуват 30 компании, представляващи над 93% от българския застрахователен пазар. От основаването си през 1992 г. до днес асоциацията има водещ принос при създаването на общи политики за развитие на застрахователния сектор, защита правата и интересите на бранша, налагане на лоялна конкуренция в сектора и координация между застрахователите по въпроси от общ интерес.  

Застрахователната индустрия в България  преминава през редица етапи, следвайки историческото и икономическо развитие на страната. До Втората световна война застраховането се утвърждава като важен  стопански отрасъл у нас, върху който се упражнява държавен контрол. През 1946 г. всичките 30 съществуващи тогава застрахователи у нас – български и чуждестранни - се обединяват със закон в "Държавен застрахователен институт".  До края на 80-те години на миналия век в страната оперират две държавни застрахователин дружества – ДЗИ и външнозастрахователно и презастрахователно дружество „Булстрад“. Държавният монопол върху застраховането отпада  през  1989 г., като след бурно развитие в сектора в началото на 90-те години, се преприемат законови мерки за регулиране и надзор над застрахователната индустрия.  През 1998 г.  на пазара остават 25 лицензирани комании. Застрахователната индустрия се развива с бързи темпове през годините след регулиране на сектора в края на 90-те години на миналия век.

Застрахователната индустрия е значим фактор за българската икономика - застрахователите са  основен институционален инвеститор в дълга на българската държава - трети след банковия и пенсионно-осигурителния сектор. 

2017 е поредната година,  в която българската застрахователна индустрия бележи номинален ръст на премийния приход почти по всички линии на бизнес. Общо  39 български застрахователя – 26 по общо застраховане и 13 по живот са реализирали премиен приход от  близо 2,3 млрд. лв. със 7,5% над резултата от 2016 г.

Показателни за динамичното развитие  на застрахователния сектор са и сравнителните  данни за периода 1999 – 2017г.

  • Брутният премиен приход в общото застраховане нараства над 6 пъти (от 279 млн. лв. до 1,749 млн. лв.), а в животозастраховането –над  13 пъти (от 32 млн. лв. до 429 млн. лв) за периода 1999 -2017 г.
  • Ръстът на активите в сектора на общото застраховане е над 9  пъти (от 356 млн. лв до 3329 млн. лв.), а при животозастраховането е  около 8 пъти  (от 188 млн. лв. до 1 594млн. лв.) за периода 1999 -201 г.
  • Изплатените обезщетения през 2017 г. в общото застраховане възлизат на 856 мл. лв., а в животозастраховането на 187 млн. в.
  • Застрахователната плътност нараства над 7 пъти – от 38 лв., заделяни от един човек за застраховки през 1999 г., до 312 лв. през 2017 г.
  • Застрахователното проникване, измерено като процент на брутния премиен приход към БВП на страната, нараства почти двойно от 1,28% през 1999 г.  до 2,23% през 2017 г. С този показател България изпреварва пазарите в Румъния, Гърция и Турция, но остава значително под средно европейското проникване от 7,2%.

 

 

 

 

 

Начало