АБЗ: Оживен интерес предизвика дискусията „За животозастраховането: индивидуални ползи и пазарно развитие“

На 27 януари се проведе организираната от АБЗ онлайн дискусия „За животозастраховането: индивидуални ползи и пазарно развитие“, в която се включиха представители на медиите и застрахователния сектор. Събитието е част от дейностите от кампанията на АБЗ „на фокус: животозастраховане“.

Темите бяха представени и коментирани от Веселин Ангелов, член на Управителния съвет на АБЗ и изпълнителен директор на ЗАД „Алианц България“, Росица Велинова, изпълнителен директор на „ЦКБ Живот“ ЕАД и Андрей Георгиев, изпълнителен директор на ЗК „Евроинс Живот“ ЕАД.

В своята презентация Веселин Ангелов посочи основните ползи от животозастраховките – сигурността,  защитата от рискове в работоспособна възраст, повишаването на стандарта на живот в късна възраст,  осигуряването на децата, ползване на  данъчни облекчения. Чрез конкретен пример бе разгледан ефектът върху семейния бюджет от липсата или наличието на животозастраховка при житейско събитие като злополука.

Друг акцент беше развитието на животозастраховането у нас и съпоставката му с Европа. По данни на Insurance Europe към 2019 г. по отношение на премийния приход пазарният дял на животозастраховането общо за Европа е 56%, а делът на изплатените обезщетения – 63%. Автомобилното застраховане, което е водещо у нас, е с пъти по-нисък дял средно за Европа – съответно 12% и 10%.

В България най-значителен е ръстът на премийния приход при инвестиционните животозастраховки (132% на годишна база), което вероятно се дължи на търсенето на по-изгодни алтернативи за спестяванията в условия на нулеви лихви по депозитите. Заедно с това пандемията насочи вниманието към необходимостта от застрахователна защита на здравето и живота ни, а инвестиционните животозастраховки предлагат тази комбинация – защита при основни рискове за здравето и живота и възможност за по-доходоносно управление на спестяванията. Наблюдава се ръст (12% на годишна база) при рисковите животозастраховки (само с покрит риск смърт), като вероятно двигатели са ръстът при кредитирането и отново по-високото разбиране за необходимостта този продукт. Последното може да е причина и за ръста при здравните застраховки (11%, годишна база).

В последвалата дискусия бяха коментирани въпроси, свързани с инвестиционните животозастраховки като инструмент, предлагащ защита по рискове, свързани със здравето и живота, и едновременно даващ алтернатива за възможна по-висока доходност на спестяванията.  Друга тема бяха животозастраховките, свързани с кредити и различни потребителски въпроси.

Сред водещите послания на дискусията беше, че предварителното проучване и информираност по отношение на животозастраховките, а и останалите видове застрахователни продукти, е в основата на удовлетвореността ни като клиенти. Бяха отправени следните съвети:

За да изберем подходящ за нас продукт трябва да сме наясно за какви рискове за живота и здравето ни търсим застрахователна защита и съответно да ги включим в  покритията по полицата. Няма как застраховател да изплати обезщетение за събитие, което не е покрито в застраховката ни.

Също толкова важно е да изберем и да сме наясно каква е сумата, за която искаме да се застраховаме по отделните рискове. Тази застрахователна сума е максималният размер на обезщетение, което можем да получим. Отново – няма как да очакваме застрахователят да изплати обезщетение, надвишаващо размера на застрахователната сума за всеки отделен риск, която ние сме избрали.

При сключване на животозастраховка трябва вярно да декларираме здравословното ни състояние и други обстоятелства. Това е особено важно, защото обратното може да доведе до отказ за изплащане на обезщетение.

И накрая - ние обичайно  отделяме много време и усилия да се информираме предварително при покупка на вещ – било то автомобил, телефон или друго. Нека постъпваме по същия начин и дори с повече внимание и ангажираност при избор на животозастраховка или друг застрахователен продукт, защото от това зависи качеството на живот на на семейството ни и на нас самите. 

Начало