АБЗ подписа меморандум за партньорство за повишаване финансовата грамотност на учащите се с още 7 асоциации от финансовия сектор

Меморандум с цел установяване на устойчиво партньорство в инициативи за повишаване на финансовата и икономическа грамотност на учащите се подписаха осемте водещи браншови асоциации от финансовия сектор днес, 15 ноември 2017 г. На събитието присъства и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, който изрази подкрепата си за начинанието.
Целта на инициативата е да се установи устойчиво партньорство в дейности, насочени към повишаване на финансовата и икономическа грамотност на учащите в българската образователна система.
„Финансовата грамотност е ключова компетентност на 21 век, защото качеството на живота ни зависи и ще зависи все повече от нея. Тя е особено важна за децата и младежите предвид нарастването на личната отговорност за финансовата ни обезпеченост и многообразието и сложността на финансовите продукти и услуги.“ - заяви Светла Несторова, Председател на Асоциацията на българските застрахователи. Според нея динамиката и непредвидимостта на съвременния живот поставя особени предизвикателства пред младежите, защото те ще трябва в още по-висока степен да умеят да управляват рисковете, включително по отношение на техния живот, здраве, финансово състояние. А за да могат да го правят, те трябва да са адекватно подготвени, да са финансово грамотни.
Партньорските организации се обединиха около разбирането, че устойчиви резултати могат да се постигнат единствено с мащабна инициатива за повишаване на финансовата грамотност на завършващите гимназисти и чрез дълготрайно залагане на съответния предмет в учебната програма. За целта те разчитат на подкрепата на Министерството на образованието и науката. Партньорите по меморандума ще предприемат поредица от стъпки, включително започване на преговори с Министерството на образованието и науката и други държавни институции, привличане на партньори от неправителствения сектор, които притежават съответния опит и компетентност, проучване на европейския и световен опит и добри практики в сферата, използване на собствената мрежа и контакти за осигуряване на нужните ресурси, и други.
Меморандумът е подписан от:
АСОЦИАЦИЯ НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ /АББ/
АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ /АБЗ/
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЗИНГ /БАЛ/
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКО КРЕДИТИРАНЕ /БАПК/
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВАТА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ /БАДДПО/
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ БРОКЕРИ /БАЗБ/
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ /БАЛИП/
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА /БАУД/

 

Начало