АБЗ участва в семинар за представители на финансовия сектор, организиран от Европейската комисия

АБЗ взе участие в семинар за представители на финансовия сектор, организиран от Европейската комисия, на 18-19 февруари в Брюксел, Белгия. Представители на генералната дирекция на ЕК „Икономически и финансови въпроси“ коментираха пред участниците от 23 европейски държави състоянието и перспективите за развитие на европейската икономика и стратегическите приоритети на новата европейска комисия.

Според европейската икономическа прогноза за зима 2020 фундаментите на европейската икономика са солидни, наблюдават се първите признаци на стабилизация в производството и възможност за преодоляване на намаляването на глобалните търговски потоци. Въпреки това се очаква икономическият растеж да остане сравнително слаб, инфлацията – ниска. Като рискове за икономиката се посочват търговските отношения между САЩ и Китай, социалната нестабилност в Латинска Америка, геополитическото напрежение в Близкия изток, бъдещето партньорство на ЕС с Великобритания, коронавирусът, климатичните промени и други.

Пим Лескровет, кабинет на  вицепрезидента на ЕК Валдис Домбровскис, очерта основните дългосрочни предизвикателства пред ЕС – климатичните промени, въздействието на дигитализацията върху икономиката и обществото, застаряването на населението, фрагментацията на международния икономически ред, миграцията. Тези предизвикателства са адресирани чрез стратегическите цели, които си поставя новата европейска комисия - устойчивост на околната среда, увеличение на производителността, справедливост, както и макроикономическа стабилност. Шест са приоритетните задачи на ЕК, които следва да ръководят структурните реформи, политиките в областта на заетостта, инвестициите и фискалните политики във всички държави членки:

  • Европейски „зелен пакт“
  • Икономика, която работи за хората
  • Дигитална Европа
  • Промотиране на европейския начин на живот
  • По-силна Европа в глобален мащаб
  • Нов тласък на Европейската демокрация

По отношение на Европейския „зелен пакт“ бе подчертано, че са предвидени и се разработват механизми, с които да се адресират финансовите, икономическите и социалните последици от прехода към зелена икономика. Една от мерките е въвеждане на мито/гранична такса „въглероден отпечатък“. Основна задача е създаването на инвестиционен план за устойчива Европа (Sustainable Europe Investment Plan) и Фонд за справедлив преход (Just Transition Fund). Предвижда се да бъдат мобилизирани поне 1 трилион евро за устойчиви инвестиции на ниво ЕС за периода от 2021 до 2030 г., като очакванията са, че за осъществяване на прехода ще бъде нужна по-висока сума на инвестициите. 

Сред водещите приоритети на ЕК е постигане на „икономика, която работи за хората“ -  осигуряване на социална справедливост и просперитет чрез широко споделяне на ползите от икономическия растеж. За тази цел е необходимо от една страна да се адаптира модела на европейския социален пазар, а от друга – да се постигне стабилен икономически растеж. Сред предложените действия са прилагане изцяло на Европейския стълб на социалните права, създаване на Европейска схема за обезщетения при безработица, цялостно изграждане на архитектурата на икономическия и паричен съюз на ЕС.

През 2020 г. ще продължи работа във връзка с изграждането на Банковия съюз и Съюза на капиталовите пазари, както и по отношение укрепване на международната роля на еврото. Ще бъде представено пред ЕК предложение за създаване на Европейска схема за обезщетения при безработица. Във фокуса е и прегледът на регулаторния 6/2 пакет (Six-Pack/Two-Pack Review). Ключовите цели за новата рамка са гарантиране на устойчиви публични финанси, улесняване на инвестициите, адресиране на изменението на климата, дигитализацията, постигане на по-високо ниво на прозрачност и опростяване на регулациите, интегрирано наблюдение, подкрепа за задълбочаването на икономическия и паричен съюз на ЕС.

 

Начало