Асоциацията на българските застрахователи представи в УНСС изследване за застраховането в България

На 19 февруари 2024 г. Асоциацията на българските застрахователи  (АБЗ) представи в УНСС аналитичния доклад „Застраховането в България – икономически отпечатък и предизвикателства пред развитието“ пред студенти от специалност „Застраховане и социално дело“ и специалност „Икономика на човешките ресурси“. Гост-лектори бяха Пламен Шинов, зам.председател на Управителния съвет на АБЗ и Нина Колчакова, генерален секретар на АБЗ.

Във встъпителните си думи ръководителят на Катедрата доц. д-р Валери Апостолов информира студентите, че през месец декември 2023 г. е подписан меморандум за сътрудничество между Асоциацията на българските застрахователи и УНСС. Споразумението включва съвместни инициативи с цел подпомагане на обучението на студентите, организиране на публични лекции и  дискусии. Той подчерта, че има възможност студентите от Катедрата да провеждат стажове в застрахователните дружества.

Научният секретар на Катедрата доц. д-р Галина Димитрова отбеляза, че сътрудничеството между АБЗ и УНСС е изключително ползотворно и е добър пример за връзката между образованието и бизнеса. Тя подчерта, че Асоциацията на българските застрахователи има важен принос за развитието на застрахователния пазар в България и системно работиза повишаване на застрахователната култура на хората.

Пламен Шинов, зам. председател на Управителния съвет на АБЗ, приветства студентите от специалност „Застраховане и социално дело“ и специалност „Икономика на човешките ресурси“ като отбеляза, че се радва да види толкова млади хора, които имат интерес към застраховането. Той посочи, че докладът ще им бъде полезен за подготовката по учебните дисциплини, които изучават. Докладът е изготвен от Института за пазарна икономика по поръчка на Асоциацията на българските застрахователи по повод отбелязването на 140 години застраховане в България и 30 години от основаването на Асоциацията и е поместен в юбилейно издание. Първата част на изданието съдържа анализ, в който се изследва съвкупният принос на застраховането за икономическото развитие в България и се оценява използването на застрахователните механизми за осигуряване на пълноценна защита на населението и бизнеса. Втората част на изданието е посветена на историята на българското застраховане и представя юбилейната изложба на АБЗ „140 години застраховане в България“.

Нина Колчакова изказа благодарност на ръководството на катедра „Човешки ресурси и социална защита“ за поканата към Асоциацията на българските застрахователи и представи резултатите от изследването. Тя подчерта, че такъв доклад за първи път се прави в България. С изследването се прави преглед на българския застрахователен сектор, ролята и мястото му в икономиката през последните години, разглежда се влиянието на държавата и нейните регулации по отношение на застрахователната дейност и се представят преките и косвените ефекти на сектора върху икономиката на България. Представената чрез доклада широка и обективна картина на българския застрахователен пазар създава солидна основа за генериране и обосновка на идеи по отношение на разнообразни социални, икономически, демографски или други публични политики, така че неизползваният потенциал на застраховането да се насочи в обществена полза.

След представянето на доклада Пламен Шинов, зам.-председател на УС на  АБЗ, и Нина Колчакова, генерален секретар на АБЗ, коментираха въпросите, поставени от студентите и срещата продължи под формата на дискусия, като се засегнаха проблеми, свързани с ниския дял на застраховани имоти у нас, ролята на държавата за решаването на тези проблеми, причините за ниския дял на животозастраховането в България и необходимостта да се повишава застрахователната култура, както и конкретните действия на застрахователите за повишаване на информираността на хората относно значимостта на застраховането.

Веселина Сергеева от специалност „Застраховане и социално дело“ изказа благодарност от името на всички студенти към катедра „Човешки ресурси и социална защита“ и към Асоциацията на българските застрахователи за възможността да участват в тази среща, като отбеляза, че лекцията е била изключително интересна и полезна.

Начало