Дискусия на АБЗ и СФ: Застраховането дава широки възможности за професионална реализация, а бизнесът очаква завършилите млади хора

Застрахователният бизнес е готов да приеме младите хора веднага след завършване на висшето им образование, а възможностите са реализация и развитие са наистина големи – не само за завършилите икономически специалности, но и за широк кръг други професионални направления. С тези думи се обърна към студентите Константин Велев, председател на АБЗ, при откриване на дискусията „Светът на застраховането: образование, професии, перспективи“ на 7 юни 2022 г. Той подчерта, че застрахователната индустрия е в процес на технологично обновление и се развива с бързи темпове, а включването на младите хора, с тяхната „отвореност“ към новото, е този потенциал, който ще я придвижи напред.

Събитието бе организирано от Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) и Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Приветствие към младите хора отправи и деканът на факултета д-р Атанас Георгиев.

В последвалата дискусия изтъкнати професионалисти от застрахователната индустрия коментираха своя път към застраховането, ролята на образованието и образователните институции, какво е нужно за успешна реализация и професионалното разнообразие в застраховането. Участници  бяха Светла Несторова, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на ЗЕАД „Булстрад Живот Виена иншурънс груп“, Бари Хейкок, и.д. директор на Кънтри Дирекция „Анализ на данни и автоматизация на процесите“, КВС Груп България, д-р инж. Теодор Масов, риск инженер в ЗАД “Алианц България”, Марионела Стоилкова, отговорен актюер, “Еврохолд” АД. Модератор на разговора беше Гергана Раковска, председател на Фондация на бизнеса за образованието.

Посоките на реализация в застраховането Светла Несторова очерта така: „Ние търсим по-скоро личности, не толкова определен тип специалисти. Ето, на тази дискусия са събрани квантов физик, клиничен психолог, инженер-геолог, математик-икономист и всички работят в сферата на застраховането. Защото застраховането не е професия в тесния смисъл на думата, застраховането е област, в която практически всяка една професия би могла да се реализира.“ Тя посъветва младите хора, независимо каква специалност завършват, да разгледат какво им предлага застраховането от гледна точка на професионалната реализация, защото то събира на едно място разнородни специалисти. Сблъсъкът на това многообразие, подложено на сблъсъка на пазара, ражда една амалгама на непрекъснато раждане на нови проекти, които са изключително вълнуващи, които непрекъснато провокират хората да прекрачват напред, да учат още нещо, да откриват нови реалности.

Трябва да опазим образованието като пространство, където се формират свободни умове и ценностни системи, определен вид отношение към света.“ – подчерта Светла Несторова.  Университетите трябва да подготвят личности, които адекватно да се реализират на пазара на труда не следващите три години, а следващите 50 години. Затова и фокусът не може да е върху изграждането единствено на прагматични учения, например да работи с най-новите програмни продукти или да се познават най-новите регулации, просто защото те няма да съществуват в този си вид след 10 години. „Очаквам университетът да създаде за тези хора, с които ние ще се срещнем утре на пазара, едно пространство, в което да се отгледат едни любопитни умове, които знаят, че трябва непрекъснато да обновяват това, с което работят. Което означава от друга страна, че ние като бизнес трябва да се опитаме да осигурим останалото – да вградим професионалната подготовка в работата, която ежедневно извършваме.“ – поясни Светла Несторова

Според д-р инж. Теодор Масов застраховането дава много големи възможности, дава широк поглед, а математиката е в основата на всичко. За риск инженерите тя е навсякъде – във всяка една сграда, машина. „Риск инженерът в повечето случаи не ходи с костюм. Той е там, където се заражда застраховането, там където рисковете се случват – в завода, на строителната площадка. В повечето случаи риск инженерът е лицето, което клиента вижда на терена. –  заяви Теодор Масов. По този начин се събира информация за опасностите, която се анализира, част от опасностите се квалифицират като рискове, след това тази информация, облечена в цифри, се предоставя на застрахователите, като се изчислява различни модели за сбъдване на евентуални загуби. Риск инженерите използват математически модели, понятието за риск, понятието за опасност, а зад тези понятия стоят факти – конструкция на сгради, материали, пожароустойчивост, уязвимост. „Не всеки инженер е добър риск инженер – постоянно трябва да се развиваш, да си любопитен за новите технологии, материали. Затова най-важно е да се научите да мислите. Мислещият и подготвеният човек може да успее навсякъде.“ – това посъветва младите хора Теодор Масов.

Какво представлява актюерската професия, какво е необходимо, за да се упражнява и какви перспективи дава –тези въпроси коментира Марионела Стоилкова по време на разговора. Според нея човек няма как да се занимава със застраховането без да е навлязъл в дълбочина в актюерската дисциплина. Актюерството присъства във всички класации на престижни и желани професии. Тази професия е така високо ценена, защото е истинско предизвикателство - актюерите трябва да притежават знания от различни области – математика и статистика, счетоводство, инвестиции, информатика и компютърни науки, маркетинг. Но всички тези знания са само една база, върху която се развива и надгражда професията. Освен тях са нужни умения, които се изграждат с практиката, нужно е аналитично мислене, за да може актюерът да защити допусканията, които е използвал, да защити резултатите и влиянието на различни фактори. Актюерите основно работят в застраховането, защото основата в застраховането е поемане на риска и този риск трябва да бъде оценен. Те определят и изчисляват цената на застраховката, като сумата на премиите трябва да е достатъчна за покритие на всички рискове, да е адекватна, за да не работят застрахователите на загуба.  Марионела Стоилкова се обърна към младите хора с думите: „Пожелавам да си поставяте високи цели и те да бъдат подплатени със знания и стремеж към усъвършенстване.“

Интересен е професионалният път на Бари Хейкок – той премива от физиката към изкуствения интелект и приложението му в сферата на банкирането и застраховането. Той посочи, че много от проблемите, които решава сега, в застраховането, са подобни на тези, които е решавал по време на академичното си образование. Според Бари Хейкок застраховането се намира в начален стадий на въвеждане на изкуствен интелект и технологиите на големите бази данни. Все още се изследва как тези технологии могат да бъдат използвани в застраховането. Ролята на експертите по дигитални технологии той обясни така: „Ние трябва да изследваме какво правят различните застрахователни специалисти, за да разработим нужните модели, които решават даден проблем. Работим в тясно сътрудничество с професионалистите от практиката, което позволява да се обсъдят належащите проблеми и ситуации, така че да потърсим решение как да се адресират. Има много области, които не са изследвани, има много къде да експериментираме и прогресираме и да видим как ще се развият дигиталните технологии в застраховането.“ Технологиите улесняват комуникацията на клиентите със застрахователите и я правят по-ефективна. Те дават възможност за прилагане на индивидуален подход. Например, използването на телематични устройства позволяват да се разбере по-добре поведението на водачите на пътя, което би допринесло за предлагането на индивидуализиран продукт, на цена, стимулираща доброто поведение на пътя.

Младите хора трябва да могат да учат и то да учат последователно и постоянно, за да израстват.“ – посочи Бари Хейкок и посочи – „В своя екип търся хора с разностранни умения, като общото е изискването да са ангажирани, с това което правят, да са адаптивни и гъвкави“.

В края на дискусията модераторът й Гергана Раковска, председател на Фондация на бизнеса за образованието, обобщи посланията така „Не само университетът трябва да създава и дава стойност, самите студенти трябва да са търсещи, активни и инициативни, защото в глобалния свят предлага широки възможност и огромен поток от информация, от които да се възползват, за да изградят своето желано бъдеще“.

 

Начало