Имущественото застраховане бе във фокуса на дискусията по време на бизнес закуска, организирана от АБЗ

 

Застраховките за дома са необходимост, особено с оглед на зачестяваите природни бедствия, а информираният избор на полица е в основата на потребителската удовлетвореност.

 

Какви са смисълът и ползите от защитата, осигурявана от имуществените застраховки на  фона на интензивното нарастване на климатичните и сеизмични бедствия, как се развива пазара на имуществени застраховки, как потребителите да изберат точната за тях полица за дома и защо това е важно - тези и други въпроси бяха коментирани по време на бизнес закуската „На фокус: имуществено застраховане“, организирана от Асоциация на българските застрахователи  (АБЗ) на 11 април 2023 г. Тя се проведе в рамките на информационната кампания на АБЗ „Застраховки за дома: Запази своя свят“. Участие в събитието взеха Константин Велев, председател на УС на АБЗ, Веселин Ангелов, член на УС на АБЗ и Десислава Николова, старши анализатор, MoitePari.bg. 

Във въвеждащите си думи Константин Велев посочи, че в глобален мащаб природните бедствия нарастват по честота и интензивност, нарастват съответно и икономическите загуби от тях. По данни на Swiss Re за 2022 г. икономическите загуби от катастрофични събития – природни или предизвикани от човешка дейност възлизат на 284 млрд. щ.д., с около 23% повече в сравнение със средната за  предходния 10-годишен период сума на загубите от 220 млрд. щ.д.  Застрахованите загуби възлизат на 132 млрд. щ.д.

България е силно изложена на природни опасности, което прави устойчивостта при бедствия национален приоритет. Като особено рискови са идентифицирани събития като наводнения, земетресения, градушки.  Между 2010 и 2019 г. щетите от бедствия възлизат на 1,1 млрд.щ.д., което се равнява на около 0,2% от брутния вътрешен продукт на страната общо за периода 2011-2019 г. по данни на НСИ. Но у нас съществува ясно очертан проблем с ниското ниво на използване на механизмите на застраховането за покриване на загубите от природни и други бедствия. По данни на EIOPA, в България делът на застрахованите имоти за всички природни бедствия е едва 2% през последните 40 години, при десет пъти по-висок дял средно за Европа – 22%. Практическите последици от тази ситуация са, че цената на възстановяването от неблагоприятни събития се носи от държавния бюджет, бизнеса и домакинствата, вместо рискът да бъде трансфериран към застрахователите. Самата структура, както на премийния приход, така и на изплатените обезщетения у нас, очертава силна доминация на автомобилното застраховане, основно по линия на задължителното застраховане, и съответно незначително застрахователно покритие по останалите линии на бизнес. България е с най-нисък дял на имущественото застраховане в целия ЕС – за 2020 г.  14 %  спрямо 37% средно за Европа. По неофициални изчисления на АБЗ делът на застрахованите жилища и земеделски имоти е не повече от 10% и това поставя населението ни в значително по-голям риск от останалите граждани на ЕС. Премийният приход по „Пожар и други опасности“ расте с  средно с около 12% на годишна база през последните три години. Темпът е добър, но трябва да се отчита и ниската база,  от която се тръгва. За същия период (2019-2022) ръстът на обезщетенията е изпреварващ – 16%.

Интересен поглед към потребителските нагласи и информираност относно застраховките за дома, отчетени в онлайн анкета на MoitePari.bg представи Десислава Николова. Преобладаващата част от анкетираните (85%) приемат имуществената застраховка като начин да защитят финансовата си стабилност и собствеността си в случай на рисково събитие с дома и това е причината да сключат такава. Други водещи причини са рискът от природни бедствия, мотивиращ фактор могат да са и достъпните цени на застраховките. Между 40 и 150 лв. е сумата, която могат да си позволят анкетираните да заделят годишно за застраховане на дома. Според резултатите, градското население в активна възраст в голяма степен застрахова домовете си (60%), като преимуществено хората го правят доброволно (88%), а не в резултат на изискване на банка по повод ипотечен кредит. Потребителската информираност по отношение на имуществените застраховки остава проблематична зона и е възможна бариера пред употребата им. Цели 67% от анкетираните не считат, че информираността им относно имуществените застраховки е достатъчна. Проблемът с недостатъчната информираност е виден и при групата на анкетираните застраховани собственици – близо 1/3 (30%) от тях само донякъде са запознати с условията по тяхната застраховка. Недостатъчното ниво на потребителска информираност би могло да има негативни последици по отношение на потребителската удовлетвореност.

В последвалата дискусия, Веселин Ангелов коментира, че все още бариера пред употребата на застрахователни продукти са също някои устойчиви негативни нагласи, които, обаче, не се подкрепят от обективните факти.  Една от тях е, че застрахователите не плащат обезщетения - мнение, което се споделя от 28-30% от анкетираните и в представената онлайн анкетата, и в  проучване на АБЗ от 2020 г. Заедно с това, едва при 5-10% от сключилите застраховка е имало случай на отказ за изплащане на обезщетение. Почти единствената причина за отказ е, че рискът, по който е заведена претенцията, не е бил покрит по полицата или е изключен риск. Затова е особено смислено да се работи в посока повишаване информираността на гражданите, както от страна на продавачите на застраховки, така и от страна на медиите. Основният съвет е при сключване на полица хората внимателно да се запознаят с условията по нея и при необходимост да ги адаптират към своите конкретни нужди. 

На пазара се предлагат два основни вида имуществени застраховки – т.нар. „на лимит“ с фиксирани застрахователни суми и полици отразяващи реалната стойност на имота, „по мярка“ на клиента – обясни Константин Велев. При избор на застраховка за дома е важно да се спазват две основни правила – потребителят да определи кои са основните рискове за имуществото му – недвижимо и движимо -  и какви да са застрахователните суми по тях. Пазарната практика е да се предлага основен пакет покрития, който обикновено е задължителен. Той може да се надгражда от клиентите с други пакети или отделни рискове, съобразно тяхното желание и нужди.  Основният пакет покрития включва обикновено пожар, природни бедствия като буря, ураган, градушка, наводнение, свличане на земни пластове, тежест от естествено натрупване на сняг или лед, ВиК аварии, вандализъм, удар от превозно средство, разходи за разчистване и някои други. Към тях могат да се добавят допълнителни покрития като кражба, земетресения, чупене на стъкла, отговорност към трети лица и други. Изборът на допълнителни покрити рискове е добре да е съобразен с индивидуалната ситуация. Например, ако в жилището няма скъпа техника или други подобни вещи, то рискът кражба може и да не е необходим. Важно е също хората да са наясно и какво означават и покриват отделните рискове. Случва се по риск „наводнение“ да се завеждат щети, възникнали в резултат на повреда на водопроводната система в дома, а всъщност той се отнася до природното бедствие „наводнение“.

По отношение на имуществените застраховки, сключвани във връзка с отпускане на ипотечен кредит, Веселин Ангелов и Константин Велев посъветваха потребителите да отделят достатъчно време, за да се запознаят с условията по предлаганата им полица и ако не ги удовлетворява да потърсят допълнително решение за защита на дома от рискове. Потребителите имат право да потърсят и сключат полица за дома с избран от тях застраховател. При предлаганите от банките застраховки съществуват два подхода при определяне на сумата по тези застраховки – единият е тя да отразява реалната стойност на имота, а при другия сумата се равнява на остатъка по кредита. Вторият вариант, въпреки че е по-евтин, може да постави потребителите в затруднено положение, особено при по-голяма щета на имота. Важно е потребителите да знаят, че по правило тези застраховки по правило не покриват движимото имущество.

Цените на имуществените застраховки са напълно достъпни, а застрахователите често са в периоди на промоции, което допълнително сваля премиите. Хората трябва да са наясно, че цените са пряко свързани както с броя и вида на покритите по полицата рискове, така и със сумите/лимитите по тях. Разбираемо, по-евтините полици предлагат по-ограничена степен на защита, затова индивидуалната преценка при избор е от съществено значение. По полиците „на лимит“ с фиксирани суми, цените могат да варират около 30-80 лв. на година. Тук потребителят трябва да  отчете, че покритията може да не са достатъчни при голяма щета, например погиване на имота при едно земетресение. Все пак, в масовия случай сумата по полицата е достатъчна за покриването на щети по дома в резултат на не толкова мащабни събития.  При полиците „на реална стойност“ на имота цената зависи от характеристиките на имота, избраните покрития и застрахователни суми по тях. Например, такава застраховка за апартамент в София може да излезе около 170-300 лв. за година.

Начало