Как да изберем точните за нас рискови покрития по имуществената ни застраховка и някои други условия

 

 

Знаете ли, че основната и почти единствена причина за отказ за изплащане на обезщетение по имуществените застраховки е, че претенцията е била заведена за риск, който не е част от покритието по полицата или е изключен риск. Това показват данните от допитване на АБЗ сред застрахователни компании, предлагащи  имуществени застраховки. Те показват и нещо друго – ако искаме да сме доволни от нашата застраховка, трябва да сме я избрали информирано и да сме наясно с условията.

Има някои основни въпроси при избор на покрития, на които трябва да обърнете внимание.

 

  • Какво ще застраховате – недвижимо и движимо имущество

Базовото покритие при застраховките за дома са рискове, свързани с недвижимото имущество – апартамент, къща, с всички трайно монтирани елементи в тях. В този случай, при наводнение от горния етаж, например, ще бъдат покрити щети по стените, пода и т.н. Но няма как да получите обезщетение за увредена печка в кухнята. Това може да стане, ако в полицата сте включили и покритие за движимото ви имущество – мебели, техника и други.

Обичайно, за да застраховате движимото си имущество, трябва да сте застраховали и недвижимото. Но все пак една компания предлага продукт с покритие само на движимото имущество.

 

  • Срещу какви рискове може да застраховате дома си?

Пазарната практика е да се предлага основен пакет покрития, който може да се надгражда от клиентите с други пакети или отделни рискове, съобразно тяхното желание и нужди.

Основният пакет покрития включва обикновено пожар, природни бедствия като буря, ураган, градушка, наводнение, свличане на земни пластове, тежест от естествено натрупване на сняг или лед, ВиК аварии, вандализъм, удар от превозно средство, разходи за разчистване и някои други.

Към тях могат да се добавят и други покрития като земетресения, късо съединение и токов удар на електрически инсталации и/или уреди, чупене на стъкла, загуби на доход от наем, наем за алтернативно настаняване, кражба, отговорност към трети лица и някои други.

Нека обърнем внимание на някои от покритията!

 

  • Риск „Земетресение“

-        Проверете дали е включен в полицата ви и ако не е – добавете го!

 По отношение на риска „земетресение“ застрахователите прилагат най-общо два подхода при формиране на покритието по полиците. При единият вариант, който е и най-масов, рискът "земетресение" е избираем, т.е. включва се към покритието на застраховката по желание и заявка на клиента. Вторият вариант е рискът "земетресение" да е включен в основния пакет с покрити рискове и така при покупка на полица клиентът автоматично е застрахован и за този риск.

По отношение на застрахователната сума по този риск преобладаващият подход е тя да е равна на основната, но има оферти, при които сумата е по-ниска.

 

-        Проверете дали е фигурира условието „самоучастие“ по този риск

 По отношение на риска „земетресение“ е честа практика да се прилага принципът на „самоучастие“. Това означава, че вие поемате загубите до размера на самоучастието, а застрахователят плаща всичко над него.  Размерът на самоучастието варира в рамките на 1-2% от застрахователната сума. Наличието на това условие понижава цената на полицата.

Ето един пример: Застрахователната сума по риска „земетресение“ по вашата полица е 50 000 лв. , а самоучастието е 2%, т.е. 1 000 лв.  В случай на рисково събитие застрахователят ще поеме горницата над 1000 лв. Например, ако щетите от земетресение по дома ви са оценени на 800 лв., то вие ще поемете разходите за ремонт на дома ви. В случай, че възлизат на 10 000 лв., то застрахователят ще ви изплати 9000 лв.

Някои компании предлагат опцията самоучастие и по други рискове, включени в полицата, с което се понижава цената й.

 

  • Риск „Кражба“

Това покритие може да включва различни видове „кражби“ – с взлом (с видими следи от навлизане в имота), с техническо средство (без видими следи) и грабеж (кражба в присъствие на човек в дома). На пазара се предлагат различни варианти – може да се застраховате само за „кражба с взлом“, има пакети с покритие кражба чрез взлом, кражба с техническо средство, грабеж и различни комбинации между тях.

Съветът ни е да проверите какво точно се предлага по полицата и при желание да добавите допълнително покритие.

Ето защо - ако сте се застраховали само за риска „кражба с взлом“, а у дома ви е извършена кражба без следи от проникване (с т.нар. техническо средство, примерно шперц), то застрахователят ще откаже изплащане на обезщетение, просто защото този риск не е покрит по полицата ви.

 

  • Риск „Отговорност към трети лица“

Препоръчително е това покритие да фигурира в полицата ви, особено ако живеете в жилищна кооперация – ще ви спести нерви и пари. На практика означава, че ако наводните съседите или  причините пожар, например, щетите по съседските имоти ще бъдат поети от вашия застраховател, а няма да ги плащате от своя джоб.

Обърнете внимание: За различните застрахователни рискове по полицата ви могат да бъдат определени различни застрахователни стойности. Проверете ги, като има възможности да ги промените така, че да отговорят на личната ви ситуация и нужди.

 

  • Изключени рискове

В общите условия по полицата са описани т.нар. „изключени“ рискове, т.е. такива, по които не се предлага застрахователна защита и ако се случат, не се дължи обезщетение по тях. Част от тях са: умишлени действия, груба небрежност или неполагане на дължима грижа от застрахования, война, тероризъм, безредици, поставяне на избухливи, запалителни или открити източници на огън в близост до застрахованото имущество, атомни и ядрени експлозии, въздействие на радиоактивни продукти и други.

 

При избор на застраховка за дома трябва да отчетете някои други важни условия. Ето някои от тях:

  • В полиците фигурират конструктивни изисквания по отношение на имотите, които могат да бъдат застраховани. Като цяло това могат да са масивни или полумасивни сгради. В общия случай не се застраховат паянтови постройки, сгради в лошо състояние и други. Могат да се намерят оферти за къщи с гредоред, ако са в добро състояние. На пазара се предлагат и покрития за соларни панели.
  • Проверета дали компанията, чиято застраховка искате да закупите, има някои ограничения по отношение на застраховане на имоти в по-рисково местоположение - в непосредствена близост до рискови водоеми, свлачища и т.н.
  • Някои компании не застраховат имоти, които се обитават рядко и се оставят без надзор над 30 дни.
  • По отношение на риска „кражба“ се отчита дали имота е свързан със СОТ и това се отразява върху тарифата по този риск.

С какви документи доказвате, че сте собственик на имота?

Имуществената застраховка се сключва от собственика на имота. Обикновено при закупуване на полицата не се изисква представянето на документ за собственост, но такъв е необходим при завеждане на претенция. Най-често собствениците разполагат с нотариален акт, но има и други случаи. Затова, ако има друг вид документ за собственост, преди сключване на застраховката, проверете дали компанията го приема за валиден. Преобладаващата част от дружествата имат практика да приемат наред с нотариален акт и други документи като удостоверение за търпимост, разрешения за строеж, нотариален акт за земята, акт образец 15, удостоверение за въвеждане в експлоатация и други. При някои дружества не се изисква документ за собственост за щети до определена сума.

 

Представете пълна и точна информация за имуществото, което искате да застраховате!

Преди да сключите застраховка, трябва да попълните въпросник относно характеристиките и състоянието на имуществото, местоположение, мерки за охрана и други. Във ваш интерес е да подадете вярна и точна информация. В противен случай рискувате да имате проблеми с евентуалното изплащане на обезщетение.

 

 

Начало