КФН прие допустими забавяния за крайните срокове за надзорно отчитане и публично оповестяване във връзка с пандемичната ситуация

На свое заседание от 26.03.2020 г. КФН прие да приложи в надзорната си практика Препоръките на EIOPA за гъвкав надзорен подход по отношение на крайните срокове за надзорно отчитане и публично оповестяване, свързани с Коронавирус.  Най-основните от тях са:

І. По отношение на годишното отчитане за 2019 г.

1.            Подаване с 8-седмично забавяне на:

a.            Редовния надзорен отчет както на индивидуално, така и на групово ниво;

b.            образците за годишно количествено отчитане на индивидуално ниво;

c.            годишните образци за количествено отчитане на ниво група.

2.            КФН ще спазва Техническото приложение към Препоръките на EIOPA за гъвкав подход по отношение на крайните срокове за надзорно отчитане и публично оповестяване:

5.1. подаване с 8-седмично забавяне на отчетността и оповестяванията на национално ниво - годишния финансов отчет, годишния актюерски доклад, годишните справки, доклади и приложения.

                      5.2. подаване с 8-седмично забавяне на консолидирани финансови отчети, в съответствие с чл. 125, ал. 3 от КЗ, не по-късно от 28 седмици след края на финансовата година.

5.3. подаване с 8-седмично забавяне за застрахователите без право на достъп до пазара на ЕС и ЕИО на годишни справки, доклади и приложения;

5.4. подаване с 2-седмично забавяне за застрахователите без право на достъп до пазара на ЕС и ЕИС на посочените документи в т. 6.2., б. а) - г).

II. По отношение на отчитането за края на I –во тримесечие 2020 г. – възможно забавяне от 1 до 4 седмици за различните видове документи.

III. По отношение на Отчета за платежоспособността и финансовото състояние към края на 2019 г. – възможно забавяне от 2 до 8 седмици на различните видове отчети и образци.

ВАЖНО:

1. Към горепосочените документи има изключения, които подробно са изброени в приложения към настоящия имейл файл „Практика по прилагането на Препоръките на EIOPA за гъвкав надзорен подход по отношение на крайните срокове за надзорно отчитане и публично оповестяване, свързани с Коронавирус”.

2. При последващо подаване на документи освен новите, трябва да се добавят и всички останали образци, които са подавани по-рано за същия период (т.е. подава се завършен пълен отчет), като те следва да бъдат одитирани!

3. Очаква се допълнително да бъдат публикувани други спецификации, свързани с таксономията.

Решението на КФН може да намерите в прикачения файл и на страницата на КФН.

Начало