КФН прие указания за застрахователите при Брекзит без споразумение

На 15.10.2019 г. Комисията за финансов надзор (КФН) прие  Указания относно тълкуването и прилагането на Кодекса за застраховането при оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз без споразумение на основание чл. 13, ал. 1, т. 4 от ЗКФН.  В указанията е посочено, че в този случай застрахователите и застрахователните посредници със седалище в Обединеното кралство следва да се разглеждат като предприятия със седалище в трета държава и за тях ще се прилагат разпоредбите на КЗ за регулация и надзор по отношение на предприятия от трета държава.

В българското законодателство не се предвижда прекратяването на застрахователни договори, сключени със застрахователи със седалище в Обединеното кралство преди датата на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС. Застрахователите от Обединеното кралство несе освобождават от задълженията си по вече сключените договори. Застрахователните договори запазват действието си за страните, между които са сключени, за срока, за който са сключени, освен ако застрахователният портфейл на застрахователя бъде прехвърлен на друг застраховател или ако застрахователният договор бъде прекратен въз основа на някое от основанията, предвидени в приложимото право. По отношение на застрахователните предприятия със седалище в Обединеното кралство, които до датата на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС са извършвали дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване на територията на Република България, след датата на оттеглянето няма да имат право да извършват дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване на територията на Република България и в тази връзка по аналогия следва да се приложи съответно разпоредбата на чл. 41, ал. 1 от КЗ. След оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС без споразумение застрахователите със седалище в Обединеното кралство следва да се разглеждат като застрахователи с отнети лицензи и по отношение на тях ще действа забрана за сключване на нови застрахователни договори, за предлагане на нови условия по тях, както и за изменение на условията по тях, включително за удължаване на срока, промяна на застрахователната сума или на покритието.

В случай на извършване на застрахователни дейности, различни от уреждане на претенции, от застрахователни предприятия със седалище в Обединеното кралство или от застрахователни посредници, осъществяващи застрахователни дейности за сметка на такива застрахователи, след датата на оттегляне на Обединеното кралство от ЕС без споразумение, за същите ще се прилагат разпоредбите на чл. 635, ал. 1 от КЗ, предвиждащи отговорност за допускане или извършване на застрахователна дейност без лиценз.

Застрахователните предприятия със седалище в Обединеното кралство, които имат намерение да извършват застрахователна дейност на територията на Република България след оттегляне на Обединеното кралство от ЕС без споразумение, ще имат право да извършват застрахователна дейност в Република България чрез клон, регистриран по Търговския закон, след получаване на лиценз от КФН при условията и реда на  КЗ.

С указанията КФН регламентира и случаите на прехвърляне на застрахователни портфейли на застрахователи със седалище в Обединеното кралство в застрахователни дружества със седалище в друга държава членка на ЕС.

Указанията са публикувани на интернет страницата на КФН в рубрика „Европейски въпроси“ – „Брекзит“.

 

Начало