Константин Велев, председател на АБЗ, пред в. „Телеграф“: „Застрахователният пазар остана стабилен през кризата, преустановен беше предишният динамичен растеж“

В интервю за в. „Телеграф“ председателят на АБЗ Константин Велев коментира състоянието на застрахователния пазар и отражението на ковид кризата върху него, възможностите за застрахователна защита от риска „ковид“ и  актуалните развития по застраховка „Гражданска отговорност“.

Отражението на пандемията върху застрахователния сектор не е толкова тежко, каквито бяха първоначалните очаквания. Пазарът през 2020 г. остана стабилен, с общо премиен приход  близък до този през 2019 г.

В началото на кризата и в условията на непредвидимост по отношение на нейните проявления  събираемостта на премиите по застраховките намаля, тъй като поради проблеми с трудовата заетост хората са забавяли съответните плащания.

„Но мога да кажа, че през лятото с подобрението на здравната ситуация пазарът постепенно започна да се възстановява и до края на годината ние приключихме с общо премиен приход, близък до този през 2019 г.“ – подчерта Константин Велев.

Очаквано по-значим спад има в животозастраховането, както и по някои други бизнес линии, основно свързани с  най-засегнатите от кризата сектори.

По-значим е спадът в животозастраховането - премийният приход се е понижил с около петдесет милиона в сравнение с 2019 г. Това е нормално и очаквано, защото животозастраховането предполага стабилност в доходите и предвидимост поне за средносрочен период от време, която в случая с Ковид кризата отсъства. Намаление има и по други продуктови линии. През първата половина на годината драматично пострадаха всички застраховки , свързани с туризма, което отново е напълно обяснимо с въведените покрай кризата ограничения за пътуване. Но в течение на годината приходите от тях частично бяха компенсирани. Но все още тенденциите при застраховките , свързани с туризма, остават нестабилни, защото са функция от туристическите и бизнес пътувания.

Общото застраховане и автомобилните застраховки през 2020 г. остават на нивата на предходната година, кризата прекрати предишния динамичен растеж.

Минимално е отражението на ковид кризата върху общото застраховане - като цяло то завърши 2020 г. с малък ръст от около 1% спрямо предишната година. На практика кризата засегна пазара основно, като прекрати тенденцията на растеж от предходните години. Приходите от автомобилните застраховки - "Гражданска отговорност " и каско - са същите като през 2019 г. По "Гражданска отговорност " премийният приход е с по-малко от един процент по-нисък спрямо 2019 г., а по каско има минимално повишение с около 0,2%. Малко по-различна е ситуацията с изплатените обезщетения. По "Гражданска отговорност " те са нараснали с малко над 6%, с около 30 милиона лева. Очакванията бяха, че  с по-малкото пътувания и у нас, и зад граница ще намалеят плащанията. Но "Гражданска отговорност " е "опашат" бизнес. Фактът, че е имало по-малък интензитет на управление на МПС, най-вече в периода на първия локдаун през пролетта на 2020 г., ще се усети може би по-нататък във времето, но не се е отразил върху щетите в същата година. Същевременно в последните години има тенденция за ръст на плащанията по застраховка "Гражданска отговорност ". Кризата не е променила това особено. Освен това периодът, в който имаше ограничения за пътуванията, бе относително кратък, възобновиха се пътуванията в чужбина, основно в Гърция. Така че транспортът като цяло се възстанови. При каското тенденцията е обратна. Там пък малко са намалели обезщетенията - с около три процента.

След период на спад в цените на застраховката „Гражданска отговорност“, сега тенденцията плавно се обръща заради постепенното завръщане на нормалния ритъм на пътуване. По-малкото ограничения или липсата на такива означава повече автомобилни пътувания и съответно повече щетимост, което е фактор при формиране на цената.  

След локдауна през пролетта на 2020 г. се наблюдаваше процес на постепенно намаление на тарифите по застраховка "Гражданска отговорност ", като компаниите имаха различни политики - направиха различни стъпки по тези намаления по различно време. Причините основно са две. Първата е нормалното очакване, че с навлизането в икономическа криза като последица от здравната възможностите на хората да сключват застраховки, не само автомобилни, ще се ограничат. От друга страна, имаше очакването, че кризата, ограничавайки пътуванията, ще има ефекти в посока намаляване на щетите, което е фактор по отношение на цената. Дали това  оакване ще се реализира, ще ставе ясно през 2021 г., защото при застраховка "Гражданска отговорност " повечето щети се обявяват в по-късен момент, а не непосредствено след настъпването на събитието.

Към момента се наблюдава обръщане на тази тенденция. От началото на тази година посоката е към постепенно възстановяване на цените на застраховката , приближаването им до нивата преди здравната и икономическа криза. Те не са достигнати, но има увеличение на цените. Причината за този процес е, че миналата година имаше ограничения, които бяха свързани с пътуванията и с транспорта. Но тази година, въпреки че отделните държави налагаха ограничения, включително и България, не се стигна до пълни затваряния, каквито наблюдавахме през миналата година. Тоест това, което беше причина за очаквания за намаляване на щетите през 2020 г., отпадна като фактор. По-малкото ограничения или липсата на такива означава повече автомобилни пътувания и съответно повече щетимост и е нормално цените да започнат да се вдигат.

Застрахователите предлагат възможности за защита от риска „ковид“, въпрос на информираност на клиента и на желание от страна на хората за застраховане за този риск. Самостоятелна застраховка само за Ковид няма как да има поради естеството на риска.

Рискът „ковид“ засяга различни аспекти на човешкия живот, на икономическата дейност и няма как да се обедини в една застраховка . Така е и у нас, и по света. Заедно с това като цяло към пандемията се подхожда като към катастрофичен риск, т.е. изключен. Хубавото е, че у нас много от компаниите покриват риска Ковид в рамките на различни застрахователни продукти като туристическите застраховки "Помощ при пътуване в чужбина" и "Отмяна на пътуване", здравните застраховки , животозастраховките.

Съветът е при избор на застраховка хората да проверяват дали рискът "ковид" се покрива от дадената компания и по дадената полица. Има компании, при които този риск се покрива, при други е изключен. Например по здравните застраховки , които най-често са групови и са част от социалната политика на работодателя, от миналата година рискът от ковид все по-често се предлага като покритие. Така че застрахователите предлагат възможности, въпрос на информираност на клиента и на желание от негова страна за застраховане за този риск.

След силен спад през годината приходът по туристически застраховки „Помощ при пътуване“ се преодоля в голяма степен, но тенденцията все още е нестабилна.

По линия на туристическите застраховки определено има сключени по-малко договори, отколкото през 2019 г. Това е нормално - има по-малко туристически пътувания, по-малко бизнес пътувания. Имаше много драматичен спад в прихода по тези застраховки през първия локдаун - почти 50 процента. С облекчаване на здравната ситуация през лятото пътуванията се активизираха и в резултат този спад до голяма степен беше преодолян. Към края на годината е около 5% спрямо 2019 г.

Застраховката „Помощ при пътуване“ винаги е била с ниска цена, някои застрахователи покриват риска „ковид“ по нея. Няма данни дали включването на този риск влияе на цената на полицата, но дори и да има повишение, то би било незначително.

По принцип цените на застраховката "Помощ при пътуване" са ниски, винаги са били такива. Например, за престой в чужбина от пет-шест дни застраховката може да е от порядъка на 10-12 лева, дори и по-малко в зависимост от лимитите и покритието. На фона на цената на една екскурзия в чужбина това е ниска сума. Няма обобщени пазарни данни  за движението на цените на тези застраховки в зависимост от това дали рискът "ковид" е включен или не. Цените са въпрос на политика на отделните компании. Но дори и там, където има някакво повишение, то би било незначително, като се има предвид обичайната цена на тази застраховка от 10-ина лева. Едва ли това би било проблем за един клиент, който е решил да пътува.

Начало