Константин Велев, Председател на АБЗ, в дискусията “The Next Frontier for Insurance”: „Не е лесен балансът между регулация и дигитализация“

Представители на КФН, застрахователи и технологичния сектор дискутираха развитието на застрахователния сектор през призмата на дигитализацията на бизнес закуска “The Next Frontier for Insurance”, организирана от Софтуер Груп и подкрепена от Microsoft и PwC.

Калин Радев, изпълнителен директор на Софтуер Груп, сподели, че събитието има за цел да насърчи отворена дискусия за предизвикателствата и успехите в областта на дигитализацията, както и инициирането на регулаторни промени, подкрепящи иновациите и трансграничното сътрудничество.

В своето обръщение, Владимир Савов, заместник-председател на Комисията за финансов надзор (КФН), ръководещ управление “Застрахователен надзор” изтъкна няколко ключови момента за КФН в ролята й на регулатор, а именно:

  • баланс между защита на ползвателите на услуги и финансова стабилност на сектора;
  • баланс между това премиите да отразяват оптимално рисковете, които покриват, същевременно продуктите да остават достъпни;
  • баланс между финансовите иновации, непрекъсваемост на бизнес процесите и защита на потребителите.

В последвалата дискусия на тема “Поддържане на баланса – регулации и дигитализация”, модерирана от Калин Радев, заедно с Владимир Савов взеха участие Максим Колев, председател на УС и изпълнителен директор на Гаранционния фонд, и Константин Велев, председател на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ).

Промени в регулаторния пейзаж на застраховането в България

“През последните 18 месеца станахме свидетели на усилията на застрахователния сектор да засили дигитализацията и предостави дистанционни услуги в посока нарастване на онлайн продажбите, ликвидация на щети и нови продукти. Благодарение на това, секторът успя да премине през кризата. Като регулатор, следим за защитата на потребителите на небанкови финансови услуги и финансовата стабилност на застрахователи, от друга - искаме да насърчим развитието на бизнеса и технологиите, оставаме възприемчиви и отворени за диалог с бизнеса и технологичните доставчици.”- коментира г-н Савов.

Част от предстоящите регулаторни промени включват вече приетата Наредба No 71 за системите за управление на застрахователите, доразвиване на режима Платежоспособност II, въвеждане от 2023 на  МСФО 17 за застрахователни договори. КФН работи и върху наредба и методика за определяне на размера на обезщетенията за имуществени неимуществени вреди във връзка със задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, която е изключителна важна. Наредбата за системата бонус-малус, която ще бъде свързана с допълнителни ИТ решения, също се очаква да бъде финализирана.

Промяна в нуждите и очакванията на застрахователите към регулациите

Константин Велев, АБЗ, коментира, че пандемията не само значително е ускорила процеса на дигитализация в застрахователния сектор, а и е променила и нагласите на клиентите. Но в настоящия момент за застрахователите не е лесно да намерят баланс между регулацията, дигитализацията на вътрешните процеси и комуникацията с клиентите.

По отношение на дигитализация, регулацията може условно да се раздели в две направления: първото е свързано с базисните правила, по които се прави бизнесът – застрахователен договор, неговото обслужване и изпълнение. Другият тип регулация се отнася по-скоро до техническите изисквания към информационните системи, информационната сигурност, облачни услуги и т.н.

“Първият тип регулация е тази, при която трудно намираме баланса между регулаторната среда и ускорения процес на дигитализация. Причината е, че нашата нормативна уредба е избрала консервативно решение - писмена форма на застрахователния договор.  Тя има отношение към всеки етап на процеса - преддоговорна комуникация, сключване на договор, плащане, прекратяване на полица, регистрация на щета, писмена кореспонденция с клиента и т.н. Така, регулаторната рамка се явява по-тясна при новите условия на средата, при променените нагласи на клиентите, търсещи удобни дигитални решения" - сподели г-н Велев - “Другият тип регулация основно следва европейската рамка и ние се стремим максимално да отговорим на изискванията. ”

Наблюдавани тенденции и ролята на Гаранционния фонд

Гаранционният фонд винаги съпътства бизнеса и насоките на регулатора и всички промени, които предстоят, са с активното участие на фонда, отбеляза Максим Колев. Европейските трендове показват, че в портфейлите на западните застрахователни компании онлайн продажбите са не повече от 5%.  Дигитализацията се случва и в други посоки - роботизация на процеса по издаване на полици, автоматизация на плащания, счетоводни услуги и др.

Трябва да мислим за дигитализация отвъд онлайн продажбите заедно с оптимизация на процесите и връзките между институциите. Тогава би се получило по-добра синергия.” - сподели г-н Колев.

Дигитална идентичност и електронен подпис - очаквания и прогнози

Работещите варианти са физически подпис или квалифициран електронен подпис, но много малко хора имат такъв. Вече има и съдебна практика, където хибридни договори не се считат за невалидни. КФН обмисля приемането на промени в регулациите, така че те да имат законова основа.

Облачните сертификати са един от подходите, тъй като гамата на продуктите е изключително широка, както и рисковете, които се покриват. Може да има диференциран подход при сключване на договорите и процесите на обработка.  Там, където писмената формата е прекомерна, би следвало да се премахне задължителния й характер.

Какво предстои на застрахователите в дигитален и технологичен план?

Според присъстващите застрахователи, има място за подобрение в бързината на процесите и обмена на данни, важно е да се въведат онлайн заявление и идентификация.

Застрахователният сектор може да се поучи от банковия сектор, тъй като банките първи преминаха през процеса на дигитална трансформация и умело интегрираха променените нужди на потребителите.

Застрахователните компании също отчитат, че нямат достатъчен ресурс за иновации, тъй като индустрията е тежко регулирана и софтуерните бюджети за регулация са сериозни.

Промените, свързани с IFRS 17, ще наложат и промени в счетоводните системи на застрахователите - сериозен процес, сравним с въвеждането на директивата “Платежоспособност II”

Дигиталната трансформация в Югоизточна Европа

Представители на Microsoft и PwC обсъдиха технологичните иновации в региона в светлината на промените на актюерската работа, навлизане на машинното самообучение в различни области на общото застраховане, както и фокуса върху дигиталното изживяване на клиентите.

Microsoft акцентира върху факта, че все повече сензори навлизат в света на застраховането и управлението на данните става предизвикателство, което световни лидери като Microsoft се опитват да разрешат.

Относно трансформацията на съществуващите ‘’core’’ системи на застрахователите, PwC коментира, че новите технологии създават конкурентно предимство, тъй като свързват съществуващите backend системи с модерен frontend и дават възможност за оптимизация на съществуващите системи на застрахователите.

В заключение, застрахователите са убедени, че независимо от нивото и темпото на дигитализация, човешкият фактор остава ключов и бъдещето е phigital - микс от физическо и дигитално пространство, което осигурява перфектното клиентско изживяване.

Начало