Константин Велев, председател на АБЗ: „Застрахователите ни отчитат 45% увеличаване на преките разходи за одитни услуги след въвеждането на съвместния одит“

 

Константин Велев, председател на АБЗ и Кирил Бошов, член на УС на АБЗ, взеха участие в международна конференция на тема „Съвместният одит в България – 4 години по-късно“, проведена на 08.04.2022 г. Събитието беше организирано от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори по повод 4-годишното практическо прилагане на съвместния одит в България. По време на конференцията беше проведена дискусия, на която се обсъдиха и се направи оценка на предимствата и недостатъците, ефективността и ефикасността, влиянието върху концентрацията на пазара на одиторски услуги, както и специфичните характеристики на съвместния одит у нас.

Председателят на Управителния съвет на АБЗ  Константин Велев приветства инициативата и отчете, че поставените за дискусия проблеми на съвместния одит са идентични с тези през 2018 г., малко след въвеждането му. Това показва, че отрицателните страни на съвместния одит трябва да бъдат адресирани и поставени за решаване в правилната посока, за да могат потребителите на одиторски услуги да видят все повече ползите от него.

Велев представи резултати от проучване на АБЗ относно съвместния одит, проведено сред мениджмънта на застрахователните дружества по повод на международното конференция.  Чрез проучването са изследвани въпроси като: повишение на пряката и косвената цена на одита на дружеството след въвеждането на двойния одит; проблеми на компаниите, свързани с двойния одит; оценка дали двойният одит е постигнал положителните целите, с които е въведен - деконцентрация на пазара на одиторските услуги и навлизане в него на несистемни играчи, по-висока гаранция за независимостта на одитора, повишаване на качеството на одита, допълнителна сигурност и други. Високият брой компании, отговорили на въпросите – 24 дружества – не само прави проучването представително, но и е ясен знак за значимостта на темата за застрахователната индустрия.

Застрахователните дружества посочват средно около 45% увеличение на преките разходи за одитни услуги след въвеждането на съвместния одит, т.е. на цената, която те заплащат ежегодно на одиторските компании. При някои от по-малките компании нарастването на тези разходи е между 4 и 7 пъти в сравнение с 2016 г.“ – посочи Константин Велев при представяне на резултатите.

Той изтъкна, че България е една от държавите в Европа, която въведе едни от най-рестриктивните изисквания по отношение на одита, като наложи съвместен одит на всички предприятия от публичен интерес без никакви допълнителни критерии по отношение на прилагането на това изискване. Това не е така в други европейски държави – например в Хърватска съвместният одит е задължителен само за големи компании с над 5000 души персонал и много висока стойност на активите. „Въвеждането на задължителен съвместен одит за всички застрахователни дружества, независимо от техния размер, води до сериозно увеличаване на административната тежест, особено за малките застрахователи – за някои от тях цената на одита достига до около 5% от техния годишен премиен приход и около 10-15% от техните общи административни разходи.“ – подчерта Велев.

Резултатите от проучването показват, че от гледна точка на българските застрахователи не се отчитат ползи от съвместния одит, които да са пропорционални на повишението на разходите за него. Според тях не са били и постигнати целите, с които е бил въведен. Например ползата, че се повишава сигурността за инвеститорите, не е толкова съществена за застрахователите, тъй като през последните години не е имало сериозни инвестиционни сделки на българския застрахователен пазар от типа на сливания и придобивания. Също така не се е достигнало и до деконцентрация на пазара на одитни услуги, тъй като само няколко одитни компании отговарят на изискванията на регулатора за одит на застрахователи, както и такива, които да имат собствен актюерски екип. Това прави избора на одитор от страна на застрахователите твърде ограничен.

От името на застрахователната индустрия в дискусията взе участие и Кирил Бошов, член на Управителния съвет на АБЗ. Той сподели своята гледна точка от името на мениджър на застрахователна група, в която влизат различни по своя предмет и размер компании. Като основен негатив на съвместния одит той посочи нарастването на цената за тази услуга, като отчете, че през първата година на въвеждането му цената за одита се е покачила с над 50%, а през следващите години разходите за това са нараснали 3-4 пъти. Той посочи, че отчетността на българските предприятия все повече се утежнява, като освен въвеждането на двойния одит, българските застрахователи е трябвало да се справят и с въвеждането на Платежоспособност ІІ и одита на отчетите по рамката, стартиране на подготовката за МСФО 9 и МСФО 17, шока от пандемията с КОВИД-19 и др. В допълнение, българското застраховане е доминирано от автомобилния бизнес, който генерира изключително ниски нива на рентабилност и всяко повишаване на разходите за одит се отразява сериозно на печалбата на компанията като цяло. В тази връзка той заключи, че би било добра идея да се анализира ситуацията и се преосмисли обхватът на предприятията, които подлежат на задължителен съвместен одит, за да може малките застрахователни дружества да бъдат облекчени от тази несъразмерно голяма тежест.

В дискусията взеха участие и доц. д-р Даниела Петрова - УНСС, Димитър Шумаров – член на УС на Асоциацията на банките в България и Евелина Милтенова – председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Сред участниците в конференцията баха проф. Огнян Симеонов – председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, Владимир Савов – заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ направление застрахователен надзор, Стоян Манолов – главен директор в управление „Банков надзор“ при БНБ, Емил Василев - Института на дипломираните експерт-счетоводители, както и мениджъри на големи одитни компании. Представители на чуждестранни институции и организации също споделиха своя опит в областта на съвместния одит, като презентации изнесоха представители на Висшия съвет за задължителен одит на Франция, на главна дирекция „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“ (DG FISMA) към Европейската комисия, на групата одитни компании „Мазарс“ – Франция и др.

Начало