Нина Колчакова, генерален секретар на АБЗ, за Радио Велико Търново: „С ръководството за имотните застраховки подпомагаме информирания избор“

Практическото ръководство на АБЗ с полезни съвети за имотните застраховки представи Нина Колчакова, генерален секретар на асоциацията, в интервю за Радио Велико Търново. „С изданието целим да дадем ориентир на потребителя кое е важно, но кое на обърне внимание при избор на имотна застраховка, какви въпроси да зададе, когато си купува такава. Така ще е в състояние да направи най-подходящия за нуждите му избор и ако настъпи рисково събитие да остане доволен от своята застраховка“, обясни Нина Колчакова.

Сред водещите причини за създаването на практическото ръководство е желанието на АБЗ да се стимулира по-активната употреба на имотни застраховки предвид тревожно ниския дял на застрахованите имоти, посочи Колчакова. Ако средното ниво в Европа е около 30%, то у нас застраховани са под 10% от имотите – лични, общински, държавни. На фона на зачестяващите природни бедствия тези данни са обезпокоителни, а на преден план излиза въпросът за това кой поема цената на възстановяването от тежките събития. В световен мащаб около 50% от щетите от природни бедствия са застраховани, т.е. разходите за възстановянето се поемат от застрахователите. В България, поради ниският дял на застраховани имоти, цената на възстановяването се поема от собствениците, а не от застрахователя. С други думи, въпреки че имаме добре работещ защитен механизъм на застраховането, не го използваме, отбеляза Нина Колчакова. Трябва да се положат усилия и от сектора, и като общество да се адресира проблемът, да се каже на хората, че живеят в риск, който единствено застраховането може да обезпечи. АБЗ е много активна в тази насока, провежда дейна медийна политика, информационни кампании, като създаването на практическото ръководството е част тези  активности.

Хората не ползват в достатъчна степен застрахователни продукти, защото не ги разбират, сочат данни от проучване на АБЗ. Като цяло е ниско нивото на информираност относно смисъла, ползите и спецификите на застрахователните продукти, относно застраховането като защитен механизъм, чрез който  пострадалите могат да се върнат в икономическото състояние, в което са били преди събитието. „Затова ние решихме да направим един много лесен за разбиране документ, в който на ясен за потребителите език да бъде обяснено практическите аспекти при избор и сключване на имотна застраховка, ползването й.“, каза Нина Колчакова.

Бариера пред използването на застрахователни продукти, е и недоверието – хората считат, че не си струва да си купуват полица, защото дори и да се случи рисково събитие, застрахователят няма да плати. Всъщност, проучванията на АБЗ сочат, че подобни случаи са много редки и се дължат основно на недостатъчно информиран избор на застрахователен продукт. Например, почти всички откази за изплащане на обезщетение се дължат на това, че претенцията е заведена по риск, който не е покрит по конкретната полица. В тази връзка Ника Колчакова коментира, че вероятно в процеса на продажба на полицата потребителите не са насочвани правилно от професионалистите, не са задавали точните въпроси. В резултат сключват полица, която може да не покрива рисковете, от които се нуждаят, или не са наясно със сумите по тези рискове и може да се окаже, че са различни от очакванията им. Оттук, при настъпване на рисково събитие, възниква разочарование у потребителя.

Затова е много важно при продажбения процес да се тръгне от индивидуалната ситуация и нужди на клиента, подчерта Нина Колчакова. Трябва да се идентифицират какви рискове се покриват по конкретната оферта, какви рискове клиентът има нужда да бъдат покрити, така ще е ясно точно какви събития застрахователя би компенсирал. След това е важно да се обсъди застрахователната сума по полицата и сумите по отделните рискове – т.е. какво обезщетение би било получено при различни сценарии.

Друг възпиращ фактор е масовото мнение, че застраховките са скъпи, което далеч не отговаря на истината, подчерта Колчакова.

Начало